Til forsiden

Visas utløp i Langfjorden (Vistdal)

Regine: 104.2A0 (VISA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 242
Kommune : Nesset ( 1543)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1320-2
ØKblad : BK110-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Visa ( 104/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BK110-5-1 (MYKLEBOSTAD) fra 1974*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11218.56
  Industri og handelsområder12110.73.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12211.83.8
  Åker og fulldyrka eng/beite211105.534.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23137.112
  Lauvskog31113.64.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3332.10.7
  Elver/kanaler51121.97.1
  Gruntvannsområder i sjø52249.315.9
  Hav og sjøområder52339.212.7
  SUM309.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal14113.2
  Jordbruksareal2142.646.1
  Skog og annen fastmark315.75.1
  Våtmarker400
  Vann5110.435.6
  SUM309.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 4543

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 1992


  © Foto: Øivind Leren - 1992

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1994: ERESFJORD 1320-2

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet har berggrunn av grunnfjellsgneiser (migmatittiske), båndgneis og også gabbro finnes lokalt i området. Vistedalen med U- formet tverrprofil drenerer fra et fjellområde med alpint preg, med botner og tinder på opp mot 1500m. Løsmassene i dalføret har morene, skredmateriale, hav-og fjordavsetninger og brelv-og elveavsetninger i ulike terrassenivå ut mot fjorden. Sand og grus dominerer elveavsetningene. Elveløpet er samlet i nedre del, men med banker i tilknytning til samløp med sideelver. Deltasletten er flat (oppdyrket/bebygd) og i utløpet er en velutvikla deltaplattform med gruntvannsområder og tidevannsflater med spor av tidligere løp.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Stor, grovkorna grusør på begge sider av utløpet av elva Visa i Langfjorden. Noe eksponert mot nordøst. Nokså artsfattig (49 arter). Relativt trivielt artsutvalg, med raudsvingel som helt dominerende art. Relativt store forekomster av skjørbuksurt ved elveutløpet. Vernekategori 1 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.
   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

  Inngrep

   Området har fått redusert verdi på grunn av riksvegen. Lagerplass for grus på vestsiden av elveutløpet. Kaianlegg i øst.

  Planstatus

   I kommuneplanen er den delen av landarealet, nærmest elveutløpet, avsatt til naturområde (båndlagt), landbruks-, natur og friluftsområde og industriområde.

   Det pågår nå et reguleringsarbeid; reguleringsplan for "industriområde Vistdal sentrum". Planen berører den østlige delen av utløpet, der planformålet er havneområde i sjø, dels friluftsområde i sjø/vassdrag, dels friluftsområde på land. Planformålet er således ikke direkte i strid med naturvernformålet, men aktiviteten som er planlagt kan føre med seg noe redusert naturkvalitet gjennom støvlagring.

  Vernestatus

   Vassdraget ble vernet i verneplan IV for vassdrag. En verneplanrapport for vassdraget ble ferdig i 2001. Denne omtaler og kartfester områder av lokal-, regional og nasjonal verdi.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av deltaet. Dette innebærer at området bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret