Til forsiden

Eiras utløp i Eresfjorden (Eresfjord)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 104.A (EIRA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 243
  Kommune : Nesset ( 1543)
  Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1320-2
  ØKblad : BL109-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Nauste naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BL109-5-2 (NAUSTE) fra 1971*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11263.62.8
  Industri og handelsområder1217.80.3
  Områder tilknytta veg/jernbane122492.2
  Havneområder1234.30.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211730.832.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231207.69.3
  Lauvskog31123810.7
  Barskog312102.54.6
  Blandingsskog31316.10.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33348.52.2
  Elver/kanaler511241.610.8
  Sjøer,vann og tjern5120.20
  Gruntvannsområder i elver/vann51361.52.8
  Gruntvannsområder i sjø522101.64.6
  Hav og sjøområder523359.816.1
  SUM2232.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1124.75.6
  Jordbruksareal2938.442
  Skog og annen fastmark3405.118.1
  Våtmarker400
  Vann5764.734.2
  SUM2232.8100.0

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 1992

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1994: ERESFJORD 1320-2

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Gneis dominerer berggrunnen i området. Alpint prega landskap med iseroderte daler. Relativt kort elvestrekning nedenfor større vatn, som har fungert som sedimentasjonsbasseng. Dalbunnen har en bred fylling (elveavsetning) med en rekke ulike terrassenivå (Marin grense er ca 130mo.h. i området). Elveløpet meandrerer i elvesletten og det er også markerte bankedannelser (midtbanker). Deltaplattformen er velutviklet med en betydelig oppgrunning. Ved utløpet av hovedelva (Eira) er det også en sterkt sedimentførende sideelv med aktiv dannelse av banker. Sammen danner de et rikt mønster av fluviale former og prosesser . Bølgepåvirkning i strandsonen vest for utløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Lokalitet med stor variasjon i eksponeringsgrad, fra svært eksponert (mot nord) for strendene øst for elveutløpet til beskytta på innsida av framstikkende nes. Dominerende substrat er grus, særlig nær elveutløpet. På eksponert strand i retning Nauste er det til dels grovsand. I selve elveutløpet og i den utvida delen av elva Eira, er stein dominerende substrat. Dyrka mark vest for elveutløpet og gråorskog øst for elveutløpet. Svært artsrik. (95 arter). Av sjeldne arter er påvist bogestorr og saltarve, den siste i noen mengde nær elveutløpet. Hyppigste art er krypkvein, som i indre elveutløpet er dominerende på en stor grusør.

   Området viser svært stor variasjon i arter og samfunnstyper. Av samfunnstyper er særlig mange brakkvasseng-typer og tangvolltyper representert. Tangvollene viser sjeldent fine soneringer like vest for elveutløpet. I indre elveutløp er det en stor forekomst av krypkvein-eng med skjørbuksurt på en grus-/steinør. Av sjeldne samfunnstyper er påvist saltarve-forstrand nær elveutløpet. Vernekategori 3 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.

   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fugl
   Området er vurdert som rasteplass for våtmarksfugl. Eiratangen er registrert som yngleområde for fiskemåse. Middels viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

   Friluftsliv
   Badeplass ved utløpet av Eira.

  Inngrep

   Vassføringen i Eira er redusert på grunn av kraftutbygging. Lagerplass for tømmer og vassuttak på østsiden av Dokkelva. Fiskeklekkeri og hytte i området. En del tråkk og kjørespor i vest. Ei småbåthavn i øst.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Vernestatus

   Den naturfaglig sett viktigste delen av deltaet er vernet som naturreservat etter naturvernlova. Det gjelder et elvedelta med tilhørende plantesamfunn, land-skapsform, fugle- og dyreliv. Formålet er å sikre det største og mest intakte elvedeltaet i fylket. Det er et typeområde for et stort strandengkompleks på et delta. En nærmere samlet faglig beskrivelse av reservatet kommer fram av side 48 i rapport 13/95 fra fylkesmannen.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret