Til forsiden

Moaelva/Sylteelvas utløp i Frænafjorden

Regine: 107.31 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 245
Kommune : Fræna ( 1548)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1220-1
ØKblad : AX113-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Sylteosen fuglefredningsområdeFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AX113-5-3 (KROKNES) fra 1966*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1129.81.4
  Områder tilknytta veg/jernbane12220.93.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211447.865.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23116.12.3
  Lauvskog31118.42.7
  Barskog3122.20.3
  Strand, dyner og sandflater3311.80.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3330.40.1
  Myr4120.40.1
  Salt-/brakkvannsvåtmark, strandsump42120.22.9
  Elver/kanaler51118.42.7
  Sjøer,vann og tjern5120.20
  Hav og sjøområder523128.418.7
  SUM685.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal130.74.5
  Jordbruksareal2463.967.7
  Skog og annen fastmark322.83.3
  Våtmarker420.63
  Vann514721.4
  SUM685.2100.0

  Foto


  Tilrettelegging av fiskeplasser
  © Foto: Per T. Terjesen - 1997

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1988: HUSTAD 1220-1

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Granittisk øyegneis og migmatittisk gneis dominer i nedslagsfeltet. Landskapet har et markert relieff med topper opp mot ca 1000m. Det er botndannelser i fjellområdene og preg av strandflate i lavlandet (utløpere av strandflaten som er mer velutviklet lenger ut langs fjordsystemet). Løsmassedekningen i dalførene er god med strandavsetninger, morene, store myrkompleks og elveavsetninger langs vassdraget. Elveløpet er dels forgreinet, men utover deltasletten er løpet samlet og svakt meandrerende. Ved utløpet er det elvebanker, rester av gamle løp og en oppgrunnet bukt (Syltosen).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Stor, flat og noe eksponert grusør ved utløpet av Sylteelva. Selve dreneringssystemet fra elva er intakt helt ut i sjøen. Bare grus er registrert som substrat, til dels meget grov. Totalt strandareal ca 200x200 m. Artsfattig (31 arter). Den sjeldne arten småhavregras er påvist. Ellers trivielt artsutvalg. Dominerende forekomst av strandkjempe. Mange salteng-typer i til dels fullstendige soneringer. Samfunnstypen saltbendel-panne er relativt sjelden. Sylteosen er en av de største kystnære elveørene med strandeng i fylket. Vernekategori 2 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.

   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fugl
   Raste- og overvintringslokalitet for våtmarksfugl. Blant annet svaner, stokkender og sjøender. Høy viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

  Inngrep

   Uttak av grus og oppdyrka mark.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1996. Begroingstilstanden ble vurdert som mindre god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var dårlig.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Planstatus

   I kommuneplanen er størstedelen av landarealet i det aktuelle deltaområdet avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde. Et mindre areal er vist som hytteområde og naustområde. Landarealet nærmest elveutløpet og sjøarealet er verna som våtmarksreservat.

  Vernestatus

   Sylteosen fuglefredingsområde, som ble etablert i 1988, omfatter en vesentlig del av deltaet.

   Hensikten med reservatet er å sikre en viktig og sterkt konsentrert beiteplass for overvintrende og trekkende våtmarksfugl, særlig med tanke på at området inngår i et viktig regionalt våtmarksnett. Flere opplysninger i fylkesmannen sin verneplanutredning fra 1982.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret