Til forsiden

Usmas utløp i Øksendalsbukta (Øksendal)

Regine: 109.4A0 (USMA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 248
Kommune : Sunndal ( 1563)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1420-3
ØKblad : BO110-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Øksendalsøra naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BO110-5-1 (GRYTNESET) fra 1992*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11244.27.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12222.94.1
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1414.30.8
  Åker og fulldyrka eng/beite211293.852.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231478.4
  Lauvskog31122.64.1
  Barskog31240.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3335.20.9
  Elver/kanaler51113.52.4
  Gruntvannsområder i sjø52218.33.3
  Hav og sjøområder52381.114.6
  SUM556.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal171.412.8
  Jordbruksareal2340.861.2
  Skog og annen fastmark331.85.7
  Våtmarker400
  Vann5112.920.3
  SUM556.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 4543

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 1992

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1984: SUNNDALSØRA 1420-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av migmatittisk gneis (grunnfjell). Øksendalen er en iserodert dal med alpint prega fjellområder omkring med topper på ca 15-1600m. Dalføret har morene og skredmateriale i dalsidene og en dalfylling av elveavsetninger i dalbunnen. Elveavsetningene består av sand, grus og stein og det er rester av tidligere elveløp/flomløp på elvesletten. Dagens elveløp er samlet og slynger seg gjennom dalen. Deltaet og deltaplattformen ut i fjorden har en bratt front. Det er dannet en vifteformet munningsbanke i elveosen. Bølgeeksponering har dannet mindre strandvoller i strandsonen.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Noe eksponert grusør øst for utløpet av Usma i Øksendal. Mindre arealer av substrattypen grovsand og stein fins helt i øst mot bebyggelsen. Total strandeng ca. 300x100 m. Artsrik (71 arter) med raudsvingel som hyppigste art. Trivielt artsutvalg. Viktig på grunn av at lokaliteten er artsrik og fordi den representerer innergrensen i fylket for samfunnstypen ishavsstorr-eng. Vernekategori 2 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.
   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fugl
   Rasteområde for våtmarksfugl. Høy viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende, men lakseparasitten Gyrodactylus salaris har i vesentlig grad redusert laksebestanden.

   Friluftsliv
   Badeområde mellom elveutløpet og bebyggelsen.

  Inngrep

   Oppdyrking og noe erosjon i vest.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Vernestatus

   Den naturfaglig sett viktigste delen av deltaet er vernet som naturreservat etter naturvernlova. Det gjelder et elvedelta med tilhørende plantesamfunn, land-skapsform, fugle- og dyreliv. Formålet er å ta vare på det biologiske mangfoldet i et av de til dels intakte elvedelta i fylket.

   En nærmere samlet faglig beskrivelse av reservatet kommer fram av side 71 i rapport 13/95 fra fylkesmannen.

  Tilrådingar

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret