Til forsiden

Hinøgla / Søre Murus utløp i Slangen

Regine: 002.DFBA5 (HINØGLA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 25
Kommune : Nord-Fron ( 516)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 668 meter
N50blad : 1717-4
ØKblad : BV081-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BV081-5-2 (SLANGEN) fra 1977*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.60.1
  Industri og handelsområder12128.72.8
  Områder tilknytta veg/jernbane122181.7
  Lauvskog31136235
  Barskog312162.715.7
  Blandingsskog31334.13.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33352.65.1
  Myr412142.613.8
  Elver/kanaler51164.56.2
  Sjøer,vann og tjern512999.6
  Gruntvannsområder i elver/vann51368.86.7
  SUM1033.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal147.34.6
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3611.459.2
  Våtmarker4142.613.8
  Vann5232.322.5
  SUM1033.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.1977 Flyoppgave: 1770-G23


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 13.08.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i nedbørfeltet består av granodioritt, fyllitt, charnockittiske og anortosittiske bergarter, gabbro, noritt og hyperstendioritt. Bergrunnen i selve deltaet består av omdannede sedimentære bergarter, stedegne og skjøvne-fyllitt, dels grafittholdig, dels med sandige og siltige lag (Sigmond et al. 1984). Det er ingen forsuringsproblemer i vassdraget. pH ligger mellom 6 og 7 (Hegge 1989).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Hinøgladeltaet er bygd opp der elva Hinøgla løper sammen med Søre Muru som så renner ut i Slangen (668 m.o.h.), Nord-Fron kommune. Deltaet er lite berørt av inngrep og er middels stort med sine 1034 dekar.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   I deltaet dominerer lauvskog og i tillegg litt myr og barskog.

   Fauna
   I Slangen er det bestander av abbor, aure, sik og ørekyte (Hegge 1989).

  Inngrep

   Det går en kraftledning gjennom deltaet og en skogsbilvei langs sørsiden av Hinøgla. Tekniske inngrep utgjør 4.5 % av deltaarealet. Vannføringen gjennom deltaet er redusert som følge av at vannføringen fra Nedre Heimdalsvatn er overført til Sandvatn.

   [kilder: 14]

  Planstatus

   Vannarealene er i kommuneplanens arealdel området for særskilt bruk eller vern av vassdag, mens landarealene er LNF-område. Det er byggeforbud i 100-m beltet langs vassdrag.

  Referanser

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret