Til forsiden

Drivas utløp i Sunndalsfjorden (Sunndalsøra)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 109.A0 (DRIVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 250
  Kommune : Sunndal ( 1563)
  Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1420-3
  ØKblad : BP109-5-1
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BP109-5-1 (SUNNDALSØRA) fra 1971*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112785.116.1
  Industri og handelsområder121889.818.2
  Områder tilknytta veg/jernbane122200.84.1
  Havneområder12335.50.7
  Massetak/dagbrudd1314.70.1
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14125.40.5
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14247.61
  Åker og fulldyrka eng/beite21168.61.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231305.96.3
  Lauvskog31161412.6
  Barskog3120.80
  Blandingsskog31382.21.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331863.8
  Elver/kanaler511306.56.3
  Sjøer,vann og tjern51241.10.8
  Gruntvannsområder i elver/vann51310.70.2
  Gruntvannsområder i sjø522740.415.2
  Hav og sjøområder523538.711
  SUM4883.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11988.940.7
  Jordbruksareal2374.57.7
  Skog og annen fastmark388318.1
  Våtmarker400
  Vann51637.433.5
  SUM4883.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 13.05.1990 Flyoppgave: 90096

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 04.06.2001

  Reguleringsplan


  Reguleringsplan for Håsøran nord fra november 2005 (Klikk på bildet for større kart)

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1984: SUNNDALSØRA 1420-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   I de ytre/lavere deler av nedslagsfeltet består berggrunnen av gneis, men de øvre deler har kontakt med bergarter fra den kaledonske fjellkjeden, bl.a glimmergneis. Drivas dalføre har en velutviklet U-formet tverrprofil, med brattere og mer V-forma sidedaler. Fjellområdene når opp i ca 15-1800 mo.h. Den nedre del av vassdraget har en slak gradient og en dalfylling av elveavsetninger, ellers er det generelt sparsomt med løsmasser i nedslagsfeltet. Elveløpet er samlet og slynger seg gjennom dalen, dels meandrerende og med enkelte bankedannelser. Det store deltaet ut i fjorden (fjordhodedelta) er et klassisk delta med flere spor av løp/kanaler, munningsbanker og en stor undersjøisk deltaplattform. Driva danner en sammenhengende deltaavsetning sammen med et mindre vassdrag fra Litledalen. Regulering og til dels storstilt utbygging i deltaområdet har nå redusert den naturlige dynamikken og de aktive prosessene i området. Elveløpet er delvis forbygd.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Håsørane, ved utløpet av Driva, utgjør kanskje den største grusøra i Møre og Romsdal. I tillegg til hovedvassdraget Driva, akkumulerer også Litedalselva i vest betydelige sedimenter. Nest etter grus er grovsand vanligste substrattype. Botanisk sett er strandengområdet svært artsrikt. (105 arter). Sjeldne arter som er påvist er kjeldegras, saltarve og setermjelt. Sistnevnte er en fjellplante med tilfeldig forekomst på elveører i låglandet. Ut fra en botanisk vurdering, kan området karakteriseres som en stor og verdifull lokalitet både ut fra den store artsrikdommen og den store variasjonen i strandeng-typer. Soneringene på Håsøran er intakte og for det meste fullstendige. Helt fra flere typer forstrender til gråorskog. Vernekategori 3 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.
   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fugl
   Den ubebygde delen av deltaet er ett av de viktigste våtmarksområdene i fjorddistriktet.. Ornitologiske undersøkelser viser størst verdi som rasteplass for trekkfugl og som overvintringsplass for våtmarksfugl. Mer enn 80 arter er observert på trekk. Som rasteplass, under trekk, ligger Håsørene strategisk til, ikke minst som et bindeledd mellom innland og kyst. Tilgrensende krattskog er ellers et viktig fødeområde for andre arter, og skjermer våtmarksområdet for aktivitet i naboområdene.
   Kilde og flere opplysninger:
   "Utkast til verneplan for våtmarksområde i Møre og Romsdal,
   Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1982"
   og
   "Oversikt over fuglelivet på Håsenørene, Sunndal kommune,
   Oddvar Hanssen mars 1980."

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende, men lakseparasitten Gyrodactylus salaris har i vesentlig grad redusert laksebestanden. Foreslått som nasjonalt laksevassdrag i NOU 1999:9.

   Friluftsliv
   Den ubebygde sjønære delen av deltaet, Håsørene, er et mye brukt nærturområde for Sunndalsøra.

  Inngrep

   Det er gjort ein del elveforbygging mot aluminiumsverket (oppgradering av eldre forbygging). En del steinmasse er utfylt ved småbåthavna.

   Det er gjennomført en rekke inngrep i deltaområdet og tilgrensende areal som aluminiumsverk med fylling på nordsida. På sørsida en nedlagt avfallsplass, industri, kraftledninger, veger, idrettsplass, naust med videre.

  Planstatus

   I kommunedelplanen for Sunndalsøra er deltaet vist som utbyggingsområde, friområde og verneområde. Deler av deltaet omfattes nå av en ny reguleringsplan. Ny reguleringsplan for Håsøran vedtatt november 2005. Se plankartet ovenfor.

  Vernestatus

   Den øvre delen av vassdraget (Grøvu) er verna mot kraftutbygging. Det er utarbeidet en verneplanrapport for den delen av vassdraget

   Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 2 ganger fremmet forslag til vern av deler av deltaet etter naturvernlova, men uten at forslagene har blitt vedtatt. Hensikten har vært å ta vare på restene av det tidligere største deltaet i Møre og Romsdal. Området er fortsatt svært artsrikt, både botanisk og ornitologisk, og har stor verdi som typeområde og referanseområde. Området er samlet sett vurdert til å være av nasjonal/internasjonal verneverdi.

   En nærmere samlet faglig beskrivelse av området kommer fram av side 74 i rapport 13/95 fra fylkesmannen.

  Tilrådingar

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret