Til forsiden

Ålvundelvas utløp i Ålvundfjord (Ålvund)

Regine: 111.5A1 (ULVÅA TIL ÅLVUND) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 251
Kommune : Sunndal ( 1563)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1420-4
ØKblad : BP113-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Ulvåa til Ålvund ( 111/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BP113-5-3 (ÅLVUND) fra 1992*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11210.21.5
  Industri og handelsområder1216.40.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12220.62.9
  Havneområder1237.61.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211106.715.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231148.321.1
  Lauvskog31116.32.3
  Barskog31235.95.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33324.83.5
  Elver/kanaler51136.55.2
  Gruntvannsområder i sjø522167.423.8
  Hav og sjøområder523122.717.4
  SUM703.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal144.86.4
  Jordbruksareal225536.3
  Skog og annen fastmark37710.9
  Våtmarker400
  Vann5326.646.4
  SUM703.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 3733

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 04.06.2001

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1984: STANGVIK 1420-4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av gneiser, glimmerskifer og glimmergneis. Relieffet er markert med dalføret som munner ut i fjorden og fjell omkring på 1000-1300m. Nedslagsfeltet er lite og løsmassedekningen generelt sparsom. Dalen har elveavsetning i dalbunnen og noe brelv-og morenemateriale. Marin grense er ca 110mo.h. Massetransporten har vært begrenset og det er dannet et mindre delta i området. Elveløpet er for det meste samlet, men har noe banker og noe forgreininger. Ved utløpet er det dannet munningsbanke og en deltaplattform med oppgrunning i sjøen utenfor. Det er spor av eldre terrassenivåer i området, bl.a er Keilhaugen en erosjonsrest fra et tidligere nivå i deltaet. Bølgepåvirkning har dannet banker i strandsonen. Den fluviale aktivitet er nå redusert pga. regulering.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Botanisk sett kan området deles i 2. Et noe til svært eksponert grovsand-område samt beskyttete strandeng-områder på grovt substrat i det indre utløpet av elva,- inkludert et sumpområde på nordøstsiden med en større brakkvasspoll. Gråorskog, furu og dyrka mark. Artsrikt. (73 arter). Sjeldne arter er gulldusk, saltstorr og strandreddik. Vernekategori 1 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.
   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fugl
   Raste- og yngleområde. Middels viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

   Friluftsliv
   Langgrunne sandstrender og omkringliggende strandsoner og strandenger rundt en del av utløpet. Området er den eneste brukbare badeplassen i Sunndal kommune av en brukbar størrelse. Også campingplass med toalett og kiosk. 25 da landareal og 60 da sjøgrunn erverva av Staten til friluftslivsformål.

  Inngrep

   Tidligere vesentlige verneverdier, men nå redusert på grunn av blant annet kraftanlegg i området og ei småbåthavn i øst. Det har foregått noe opprensking og forbygging etter augustflommen i 2003.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var mindre god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Planstatus

   I kommuneplanen er størstedelen av landarealet i det aktuelle verneområdet avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde. Unntaket er to friområder i strandbeltet samt et område for boliger og et området for industri (kraftverk) lenger opp i vassdraget. Sjøarealet er uten planstatus.

  Vernestatus

   Vassdraget ble vernet i verneplan I for vassdrag. En verneplanrapport for vassdraget ble tilgjengelig i 2001. Denne omtaler og kartfester områder av lokal-, regional- og nasjonale verdi.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Tilrådingar

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret