Til forsiden

Toåas utløp i Todalsfjorden (Todalsøra)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 111.A0 (TOÅA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 252
  Kommune : Surnadal ( 1566)
  Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1420-4
  ØKblad : BQ112-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Todalsøran naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Toåa ( 111/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BQ112-5-2 (HUSBY) fra 1971*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11223.42.2
  Industri og handelsområder12110.20.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12222.92.1
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14216.11.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211407.137.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23117.41.6
  Lauvskog31110.91
  Barskog31214.91.4
  Strand, dyner og sandflater33120.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333135.712.5
  Elver/kanaler5111009.2
  Gruntvannsområder i elver/vann51311.11
  Gruntvannsområder i sjø522163.615.1
  Hav og sjøområder523147.413.6
  SUM1082.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal172.66.7
  Jordbruksareal2424.539.2
  Skog og annen fastmark3163.515.1
  Våtmarker400
  Vann5422.139
  SUM1082.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 3774

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 1992

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1984: STANGVIK 1420-4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av gneiser, granitt og lokalt noe kvartsitt og leirskifer. Markert dalføre (Todalen) med preg av iserosjon og alpint fjellområde med botner og topper på omkring 13-1400m. Sparsomt løsmassedekke, men med en del breelv- og elvemateriale i dalførets nedre del. Elveløpet er her samlet og har noen velutvikla meandersvinger og lokalt banker. Nederst i løpet er det flere midtbanker og ved utløpet munningsbanker og en velutvikla deltaplattform som grunner opp i fjorden utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Elvedelta med strandenger (ca. 200x250 m) ved osen av Todalselva og vestover til Ytteråa. Godt beskytta inne i den trange Todalsfjorden. Strandengene går ved Ytteråa over i et smalt belte med gråorskog. På østsiden av Todalselva er det kulturmark nesten helt ned til stranda. Middels artsrik, (55 arter) med bl.a. forekomst av saltstorr. Polygonum boreale, en lite påakta art i tungras-komplekset, er også registrert. Typisk elvedelta av middels størrelse. Vernekategori 1 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.
   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fugl
   Beiteområde for våtmarksfugl. Aktuelle arter er ærfugl, fiskemåse, svartbak, tjeld, vipe, storspove, heilo, ringdue, stokkand, tjeld og kanadagås. Middels viltverdi.

   Fisk
   Laks- og sjøørretførende.

   Friluftsliv
   To lokale badeplasser på deltaet. Kvendsetøran og Halsetøran.

  Inngrep

   Noe uttak av grus. Eksisterende småbåthavn utvida noe mot elva.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var mindre god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Vernestatus

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

   Vassdraget er verna mot kraftutbygging. Det er utarbeidet en verneplanrapport for vassdraget. Den naturfaglig sett viktigste delen av deltaet er vernet som naturreservat etter naturvernlova. Det gjelder et elvedelta med tilhørende plantesamfunn, land-skapsform, fugle- og dyreliv. Formålet er å ta vare på et relativt urørt elvedelta og de naturfaglige verdiene som er knyttet til det. En nærmere samlet faglig beskrivelse av reservatet kommer fram av side 79 i rapport 13/95 fra fylkesmannen.

  Tilrådingar

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret