Til forsiden

Søyas utløp i Stangvikfjorden (Kvanna)

Regine: 111.7A0 (SØYA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 253
Kommune : Surnadal ( 1566)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1420-4
ØKblad : BP114-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Søysetøran naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Søya ( 111/3 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BP114-5-3 (KVANNE) fra 1963*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1126.41.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12216.33.3
  Åker og fulldyrka eng/beite21198.819.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231133.826.7
  Lauvskog3119.71.9
  Barskog31242.88.5
  Blandingsskog31367.113.4
  Strand, dyner og sandflater3311.60.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33310.92.2
  Elver/kanaler51133.66.7
  Gruntvannsområder i elver/vann51310.22
  Hav og sjøområder52369.413.9
  SUM500.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal122.74.5
  Jordbruksareal2232.646.5
  Skog og annen fastmark3132.126.4
  Våtmarker400
  Vann5113.222.6
  SUM500.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 26.06.1982 Flyoppgave: 7427

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 1992

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1984: STANGVIK 1420-4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av gneis og glimmerskifer, dels av kaledonsk opprinnelse. Topografien i området er markert med fjell på ca 900m omkring Søyas dalføre og sidedaler (dels hengende daler). Dalen har elveslette med terrasser av elveavsetninger, men det er også en del myr i dalføret. Ellers er løsmassedekningen sparsom. Marin grense er ca 100 mo.h. så det oppter lokalt også noe hav-og fjordavsetninger i dalen i tillegg til en del morene i dalsidene. På elvesletten er det myrdannelse bl.a i gamle elveløp. Elveløpet gjennom dalen er samlet, med enkelte banker. Deltaet er klassisk med midtbanke nær utløpet og en vifteformet deltaplattform. Bunntransport av materiale dominerer. Bølgepåvirkning har dannet banker og strandavsetninger i strandsonen langs fjorden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Elvedelta ved utløpet av Søya. Sørsida av bukta mot Mulneset har bratt stein- og blokkstrand med lite vegetasjon. Innover grenser strandvegetasjonen mot en ballplass og kulturpåvirket furu- og oreskog. Middels artsrik (69 arter) med små forekomster av småhavgras. Landformen av vass-slirekne er også relativt sjelden i Møre og Romsdal. Området er et godt eksempel på et typisk, mindre elvedelta i indre fjordstrøk. Sandstranda med den varierende vollvegetasjonen gir økt verneverdi trass i de relativt store inngrepene.

   Fugl
   Raste-, hekke- og overvintringsområde område for våtmarksfugl. Middels viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

   Friluftsliv
   Mye brukt utfarts- og badeplass sør på deltaet. En del opparbeid til friluftsformål.

  Inngrep

   Merket av bruken som friluftsområde og det er bilveg helt ned til stranda. Det har skjedd terrenginngrep ved rydding av sandstranda. Spor av grusgraving. Selve elveosen og det nærmeste deltaområdet er relativt urørt.

  Vernestatus - fagleg vurdering

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

   Vassdraget er verna mot kraftutbygging. Det er laget en verneplanrapport for vassdraget.

   Den naturfaglig sett viktigste delen av deltaet er vernet som naturreservat etter naturvernlova. Det gjelder et elvedelta med tilhørende plantesamfunn, land-skapsform, fugle- og dyreliv. Formålet er å ta vare på det biologiske mangfoldet i et av de mest intakte elvedelta i fylket i tilknytting til et verna vassdrag.

   En nærmere samlet faglig beskrivelse av reservatet kommer fram av side 77 i rapport 13/95 fra fylkesmannen.

  Tilrådingar

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret