Til forsiden

Bævras utløp i Hamnesfjorden (Bæverfjord)

Regine: 112.3A1 (BØVRA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 255
Kommune : Surnadal ( 1566)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1421-3
ØKblad : BP117-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BP117-5-2 (BÆVERFJORD) fra 1967*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11219.72.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12230.53.2
  Massetak/dagbrudd1311.90.2
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14219.82.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211236.725
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231495.2
  Lauvskog31110911.5
  Barskog3128.30.9
  Blandingsskog31358.26.1
  Strand, dyner og sandflater3310.70.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33361.36.5
  Elver/kanaler51145.24.8
  Sjøer,vann og tjern5124.10.4
  Gruntvannsområder i elver/vann51330.63.2
  Gruntvannsområder i sjø522128.313.5
  Hav og sjøområder523143.615.2
  SUM946.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal171.97.6
  Jordbruksareal2285.730.2
  Skog og annen fastmark3237.525.1
  Våtmarker400
  Vann5351.837.2
  SUM946.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 26.06.1982 Flyoppgave: 7427

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 22.09.2001


  © Foto: FM i Møre og ROmsdal. MVA

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1992: HALSA 1421-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av gneis og foliert granitt. Området har et smalt dalføre mot NØ som følger strukturene i berggrunnen. Fjellene omkring er opp mot 900m høye. Dalen har dalfylling/elveavsetning i dalbunnen. Løsmassedekket i nedslagsfeltet er sparsomt, men forvitringsmateriale og spredte hav-og fjordavsetninger opptrer. Marin grense er ca 100 mo.h. Elveløpet i Bøvra er høyere opp i dalen forgreinet (braided), men også med lange strekninger utrettet og kanalisert/forbygd. Nedre del av elva har et mer slynget løpsmønster med store bankedannelser (innersvingbanker, midtbanker) og i deltaområdet med en stor munningsbanke. I den ytre del er det igjen en del utretting og kanalisering utover på den store oppgrunna deltaplattformen. Avsetningene er dominert av bunntransport og massene er overveiende grove (sand, grus stein).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende. Tidligere smittet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, rotenonbehandlet i 1986/1989 og friskmeldt i 1994.

  Inngrep

   Det er foretatt opprydding i tidligere massetak.

  Planstatus

   I kommuneplanen er landarealet nedenfor brua avsatt til landbruks, natur- og friluftsområde, industriområde, friområde og boliger. Sjøarealet er avsatt til område for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske (NFFF).

  Vernestatus

   Vassdraget ble vernet i verneplan IV for vassdrag. En verneplanrapport for vassdraget ble tilgjengelig i 2001. Denne omtaler og kartfester områder av lokal-, regional- og nasjonale verdi.

  Tilrådingar

   Området er prioritert (klasse 2) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at området bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret