Til forsiden

Todalselvas utløp i Vinjefjorden (Todal)

Regine: 113.6Z (TODALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 256
Kommune : Aure ( 1569)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1421-3
ØKblad : BQ121-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Todalselva ( 113/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BQ121-5-1 (TODAL) fra 1965*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1129.52.5
  Områder tilknytta veg/jernbane1227.32
  Åker og fulldyrka eng/beite211161.143.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23120.75.5
  Lauvskog3112.30.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33320.55.5
  Elver/kanaler5119.52.5
  Gruntvannsområder i elver/vann5131.50.4
  Gruntvannsområder i sjø522338.8
  Hav og sjøområder523108.429
  SUM373.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal116.84.5
  Jordbruksareal2181.848.6
  Skog og annen fastmark322.86.1
  Våtmarker400
  Vann5152.440.8
  SUM373.9100.0

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 22.09.2001

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1992: HALSA 1421-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er i et grunnfjellsområde med gneiser. Området har et mindre dalføre med fjell omkring på opp til 900meters høyde. Løsmassedekket er generelt sparsomt, men i dalen finnes elveavsetninger, hav-og fjordavsetninger og en del myrområder. Elveløpet er samlet, noe meandrerende/slynget og med bankedannelser i nedre del av løpet, bl.a en stor munningsbanke(r) i deltaområdet. Det er en stor oppgrunnet tidevannsflate som strekker seg 800m ut i fjorden og som tørrlegges på fjøre sjø.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Et ca 250 m breit elvedelta med et par små holmer ved utløpet av Todalsleva og Dalebekken. På fjøre sjø blir fjorden tørrlagt omlag 800 m utover. Nordsida har mest grov stein og blokker med lite strandvegetasjon. På sørsida er det noe mer velutvikla strandvegetasjon (opptil 15 m breit), heilt ut til Røyrneset. Strandvegfetasjonen grenser for det meste mot dyrka mark, gjerne med et strandrøyr-belte i mellom, sjeldnere også litt gråorkratt. Lokaliteten er typisk for mindre elveutløp i fjordstrøk. Relativt mange plantesamfunn er er representert, men areala er til dels små og soneringene noe uklare. Middels artsrik. (50 arter). Vernekategori 2 på en skala fra 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.
   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fisk
   Todalselva er laks- og sjøaureførende.

   Friluftsliv
   Sandstrand ved elveutløpet.

  Inngrep

   Båtstøer og naust på sørsida.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var mindre god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Planstatus

   I kommuneplanen er landarealet innen deltaområdet avsatt til landbruks, natur- og friluftsområde. Sjøarealet er uten planstatus.

  Vernestatus

   Vassdraget ble vernet i verneplan IV for vassdrag. En verneplanrapport for vassdraget ble tilgjengelig i 2001. Denne omtaler og kartfester områder av lokal-, regional- og nasjonale verdi.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Tilrådingar

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret