Til forsiden

Lille Porsangerelvas utløp i Laksefjorden

Regine: 227.5A (PORSANGERELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 258
Kommune : Lebesby ( 2022)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2136-3
ØKblad : GW294 m.fl.
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Myrdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Lille Porsangelva ( 227/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GW294 m.fl. (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder tilknytta veg/jernbane12254.80.6
  Massetak/dagbrudd1315.40.1
  Lauvskog311952.110.2
  Fjell i dagen / blokkmark33211.10.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331241.213.2
  Myr4121672.517.8
  Elver/kanaler511254.62.7
  Sjøer,vann og tjern51220.30.2
  Gruntvannsområder i sjø5223676.339.2
  Hav og sjøområder5231488.815.9
  SUM9377100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal160.20.6
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark32204.423.5
  Våtmarker41672.517.8
  Vann5544058
  SUM9377100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 14.07.1981 Flyoppgave: 7010-B9

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer et mindre nedslagsfelt i et viddeområde på Sværholthalvøya og sydover, mellom Porsangen og Laksefjorden. Halvøya og viddeplatået er gjennomskåret av Kjæsdalen som danner et lavt eid/daldrag i sørvest-nordøstlig retning. I en sidedal parallelt med denne ligger Kjæsvatnet (47mo.h.). Herfra renner Lile Porsangerelva i nordøstlig retning mot Lille Porsanger. Bergrunnen i området består av kvartsskifer og meta-arkose og glimmerskifer og metasandstein i veksling. Dalførene er U-formet og i hoveddalen er det dypt morenedekke, mens i viddeområdene er det tynt dekke, bart fjell eller blokkmark. Enkelte randmorener opptrer og langs elva finnes breelv/ og elveavsetninger. Elveløpet har liten høydegradient og renner gjennom en meget flat dalbunn. Her er det utviklet store/vidstrakte myrkompleks som elva meandrerer gjennom (se omtale nedenfor). Myrområdene/deltaflatene har en del mindre sjøer/dammer og også strengdannelser. Materialtransporten i vassdraget er svært liten og avsetningen av sand/grus i deltaområdet er derfor tilsvarende begrenset. Fjordbunnen er sterkt oppgrunnet og utløpet av elva har dels preg som en tidevannskanal.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

   Lille Porsangelv har sitt utløp i Lille Porsangen, en fjordarm vest i Laksefjorden.

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Strandenga ved utløpet av Lille Porsangelv er bekrevet av Høiland (1980). Nederst i strandenga er det store arealer med teppesaltgras-eng, fulgt av ishavsstarr-eng og deretter saltsiv-eng med ishavsstjerneblom og eskimomure, som her er skilt ut som et eget samfunn. Øverst i strandenga er det rødsvingel-grusstarrr-eng. Pølstarr-pøl finnes også. Dette synes å være den enste velutviklede strandenga i Laksefjorden. Strandenga går over i myr.

   Stormyra, som ligger i den nederste delen av Lille Porsangvassdraget, ansees å ha internasjonal verneverdi (Strann & Nilsen1996) og området er foreslått vernet i verneplan for myr (Fylkesmannen i Finnmark. 1980).

   Myrkomplekset på nordsiden av elva omfatter jordvannsmyrer med middels rike vegetasjonstyper. Vegetasjonen er svært ensartet. Flatmyrkomplekset på sørsiden av elva har for det meste torvmoser i bunskiktet. Ute på selve myrflate dekker rundstarr store partier, stedvis erstattet av duskmyrull. Av mosene i bunnskiktet er svelttorvmose og bjørnetorvmose de viktigste.

   Fugl
   Det er påvist 73 fuglearter ved Lille Porsangen, av disse er 44 arter knyttet til våtmarksområdene. Strandområdene er viktig for en rekke trekkfugler, spesielt er vadefuglene tallrike. Det rike fuglelivet fører også til at en rekke rovfugler tiltrekkes området og 7 rovfuglarter er observert her (Strann & Nilsen1996).

   Lille Porsangen er også et viktig beiteområder for bl.a. ærfugl vinterstid.

   Fisk
   Lille Porsangelv har laks, sjørøye og sjøørret. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det ligger noen få hytter langs den nedre delen av Lille Porsangelva.

   Tekniske inngrep
   Veien til Veines går langs sørsiden av fjorden. Det finnes noen kjørespor på myra.

  Planstatus

   Området ligger innenfor et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

  Vernestatus

   Deler av området er foreslått vernet i verneplan for myr, og har nasjonal verneverdi.

  Tilrådinger

   Det må arbeides for å verne området som naturreservat etter naturvernloven. Inngrep som kan forringe områdets naturkvaliteter må unngås.

  Referanser:

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 13.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1980. Utkast til verneplan for myrer i Finnmark fylke. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport.

   Hindrum, R. 1981. Våtmark i Vestfinnmark. Tromsø museum. Rapport.

   Høyland, K. 1980. En undersøkelse av strandvegetasjonen i Lille Porsangen, Finnmark. Blyttia 34: 163 - 172.

   Miljøverndepartementet. 1978. Landsoversikt over verneverdige områder og forekomster.

   Strann, K.-B. & Nilsen, S. 1996. Verneverdige myrer og våtmarker i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 3 - 1996. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret