Til forsiden

Kongsfjordelvas utløp i Austerbotn

Regine: 236.51 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 259
Kommune : Berlevåg ( 2024)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2336-2
ØKblad : HP295-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) HP295-5-3 (VESTERBOTN) fra 1969*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.70
  Lauvskog31176.42.6
  Fjell i dagen / blokkmark3321.40
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331311.344.8
  Myr412535.518.3
  Sjøer,vann og tjern512672.3
  Tidevannsflater521190.86.5
  Gruntvannsområder i sjø52239413.4
  Hav og sjøområder523353.112.1
  SUM2930.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal10.70
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark31389.147.4
  Våtmarker4535.518.3
  Vann51004.934.3
  SUM2930.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 30.07.1986 Flyoppgave: 9030-O6

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer deler av viddeplatået (2-450moh.) inne på Varangerhalvøya. Langs fjorden er det storkupert hei. Dalutformingen er lite markert fra St. Buevatnet og ut mot fjorden. Berggrunnen består av senprekambrisk leirsteinsandstein og konglomerat. Løsmassedekningen er god i de meste av nedslagsfeltet og dyp morene dominerer. I de høyeste områdene finnes blokkhav og langs elva noe breelv og elveavsetninger. Elveløpene er i hovedsak samlet i øvre deler. Nedover hovedløpet, der dette flater ut mot de store (hevete)deltaflatene (som finnes i nivåer 5-20mo.h.) er det mange forgreininger og bankedannelser. De store sandflatene har spor etter tidligere løp, store myrområder og enkelte mindre vatn, dammer. Den nyere del av deltaområdet består av sand og grus avsatt i en vifteform (klassisk delta) med flere forgreininger i utløpet. Dette er i dag delvis beskyttet av en oppgrunnet fjordbukt (Austerbotn) med en sone med strandavsetninger ytterst mot bukta. Langs hovedutløpet er det en elvevoll som danner en tange ut i fjorden og det finnes også et område med forgreina banker/løp i et basseng bakenfor. En mindre elv, Vesterdalselva renner inn i deltaområdet fra N. Langs denne elva er det velutvikla meandrering på deltaflatene bakenfor utløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Strandenga ved utløpet av Kongsfjordelva i Austerbotn ligger beskyttet til innenfor det trange sundet Straumen. Austerbotn og Vesterbotn i Kongsfjorden er blant de få lokalitetene på ytterkysten av Finnmark med noenlunde normal strandeng-vegetasjon. Den er likevel for oppstykket til å ha særlig verneverdi isolert sett. Vegetasjonen er variert og svært lite på virket av inngrep. I begge fjordbotnene er det salteng med vanlig sonering og grove grusbanker med taresaltgras-samfunn fulgt av strandrug-samfunn. Små bestander av andre typer strand-vegetasjon finnes også (Elven og Johansen1983).

   Fugl
   Austerbotn er et lokalt til regionalt viktig rasteområde for ender og vadefugl (Fylkesmannen i Finmark1985).

   Fisk
   Kongsfjordelva har laks og sjørøye. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

   Pattedyr
   Austerbotn er kaste- og hårfellingssted for steinkobbe (Henriksen m.fl. 1993).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Langs Kongsfjordelva, fra munningsområde til ca 2 km ovenfor Buetjerne, er det hyttebebyggelse. Nede ved Austerbotn ligger det noen få hytter øst for Stormyra.

   Tekniske inngrep
   Kongsfjordvassdraget er regulert for vannkraft.

  Referanser:

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 13.

   Henriksen, G., Ørjebu, A. og Tore Haug. 1993. Steinkobbe og havert i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 3 - 1993. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret