Til forsiden

Munkelvs utløp i Neidenfjorden

Regine: 244.420 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 260
Kommune : Sør-Varanger ( 2030)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2434-3
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Neiden- og Munkefjord naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Munkelva ( 244/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 2434-3

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11213.81
  Områder tilknytta veg/jernbane12225.71.8
  Massetak/dagbrudd1311.30.1
  Åker og fulldyrka eng/beite21170.24.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311.50.1
  Lauvskog311344.724.2
  Fjell i dagen / blokkmark3326.40.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33374.75.2
  Myr4121339.3
  Elver/kanaler511331.923.3
  Sjøer,vann og tjern5121.80.1
  Hav og sjøområder523422.129.6
  SUM1427100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal140.82.9
  Jordbruksareal271.75
  Skog og annen fastmark3425.829.8
  Våtmarker41339.3
  Vann5755.853
  SUM1427100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 16.07.1991 Flyoppgave: 11229-K03

  Satellittbilde


  ©Geodatasenteret AS 2006, Landsat 7

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer gjennom lavtliggende viddeområder (100-200mo.h.) og nedslagsfeltet når også inn i Finland. Berggrunnen består av prekambrisk granitt, foliert granitt, stedvis øyegneis og noe glimmerskifer/biotitt/ hornblendegneis og kvartsitt . Løsmassedekningen er i hovedsak tynt dekke/bart fjell, lokalt med dyp morene, breelvavsetninger /elveavsetninger og hav- og fjordavsetninger. Marin grense er ca 90 mo.h. I den vide (paleiske) dalsenkningen langs Munkelva er det vidstrakte myrområder som når helt ut i deltaområdet. Elveløpet er i hovedsak samlet, men med en del meandrering nedover de store myrdekte flatene. Gradienten på elveløpet er slak og materialtransporten er liten . Deltaet /elvemunningen er bred i ytre del og fungerer også som et tidevannsbasseng for fjorden utenfor. Ytterst mot den oppgrunnede fjorden er det en rand av strandvoller/strandavsetninger med en lang sandstrand.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Munkelvosen er en botanisk interessant lokalitet. Den er en klassisk i norsk vegetasjonsforskning, i og med at Nordhagen (1954) beskrev flere samfunn for første gang herfra. Hans analyser/beskrivelser omfatter ishavsstarr-eng, raudsvingel-grusstarr-eng av finnmarksnøkleblom-type, vasskrans-samfunn, korshesterompe-pøl og pølstarr-pøl (Nordhagen 1954 og Elven og Johansen 1983).

   Fugl
   Neiden- og Munkefjorden er et nasjonalt viktig rasteområde for andefugler, lommer og vadere. Storlom, smålom ærfugl, havelle, laksand, polarsnipe og lappspove er observert i store antall. I tillegg er siland, sjøorre, svartand og sædgås observert her i mytetida. Området er også et viktig beiteområde for bl.a. ærfugl vinterstid. De største fuglekonsentrasjonene finnes utenfor Neidenelv-munningen som ligger noen kilometer nord for Munkelvosen.

   Fisk
   I Munkelva er det tatt mellom 100 og 200 kg laks de siste årene. I tillegg tas det litt sjøørret. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   På vestsiden av Munkefjorden, ved Myrbakken, er det en nedlagt gård som i dag brukes til fritidsformål. På sør- og østsiden av fjorden er det derimot en rekke boliger og hytter. Opprinnelig har de fleste av disse eiendommene her vært landbrukseiendommer, men er i dag ute av drift.

   Jordbruk og reindrift
   Landbrukseiendommene langs Munkefjorden er i dag ute av drift.

   Tekniske inngrep
   Hytter og naust. E6 krysser elva like ovenfor utløpet.

  Vernestatus

   Elvedeltaet ved utløpet av Munkelva ligger innenfor Neiden- og Munkefjord naturreservat. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Munkelva er varig verna mot kraftutbygging i verneplan 1.

  Referanser:

   Den nordiske arbejdsgruppe vedrørende beskyttelse af våde fugleområder. 1973. Oversikt over viktige våtmarker i Norden. Rapport.

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Nordhagen, R. 1954. Studies on the vegetation of salt and brackish marshes in Finnmark (Norway). Vegetatio 5-6: 381-394. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret