Til forsiden

Jørstadelvas utløp i Snåsavatnet

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 128.CA0 (JØRSTADELVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 261
  Kommune : Snåsa ( 1736)
  Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
  Høyde over havet: ca. 23 meter
  N50blad : 1823-3
  ØKblad : DE144-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DE144-5-2 (TYNESTANGEN) fra 1974*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1129.50.2
  Områder tilknytta veg/jernbane122133.62.3
  Flyplass12440.80.7
  Åker og fulldyrka eng/beite211371.56.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23114.60.2
  Lauvskog311109.61.9
  Barskog3121836.631.1
  Blandingsskog31382.11.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33382.41.4
  Myr412962.216.3
  Elver/kanaler511192432.6
  Sjøer,vann og tjern51239.10.7
  Gruntvannsområder i elver/vann513302.55.1
  SUM5908.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1183.93.1
  Jordbruksareal2386.16.5
  Skog og annen fastmark32110.735.7
  Våtmarker4962.216.3
  Vann52265.638.3
  SUM5908.5100.0

  Foto


  © Foto: Otto Frengen 24.08.1994

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av kalkstein og andre bergarter fra den kaledonske fjellkjeden. Elva drenerer et skog og fjellområde med viddepreg og topper opp mot 1000 mo.h. Løsmassedekningen er sparsom i området sett under ett, men i de lavereliggende områder finnes hav-og fjordavsetninger og langs elva; elv- og breelvavsetninger og dels også store myrkompleks. Elveløpet er sterkt meandrerende i nedre løp. Deltasletten har mange spor etter tidligere løp og avsnørte meandre. Sør på deltasletten er store myrkompleks. Ut mot sjøen er det dannet strandavsetninger (sandstrand) og bølgedannede banker.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier


  ©Statens kartverk 1:50000, Grunnlag N50

   Et av de fineste (det fineste ?) meandersystemene/deltaområdene i tilknytting til innsjøer i Midt-Norge.

   Lang meandrerende strekning (ca 3 km) uten vesentlige tekniske inngrep.

   Grønørstranda på nordsiden av elveutløpet er unik. Lang sammenhengende sandstrand på over 1000m (akkumulasjonsstrand). I tilknytning til Grønøra og deltaområdet ligger de store og særpregede tangene i Snåsavatnet; Tynestangen og Ålnestangen som begge har et urørt preg uten tyngre tekniske inngrep.

   Friluftsliv
   Grønørstranda med deltaområdet og Tynestangen og Ålnestangen har vesentlig betydning for friluftslivet. Området er delvis tilrettelagt som friluftsområde/badeplass bl.a. med støtte av statlige midler.

   Flora
   Sjelden forekomst av svartor langs elva og stranda. Trollhegg langs stranda. Pors er vanlig. Tranebær flere steder. Den sjeldne myrkonglen vokser i avsnørte elvemeandre.

   Våtmark/sumpmark i avsnørte elvemeandre. Frodig belte av elvesnelle på sørsiden av elveutløpet.

   De nærliggende områdene Tynestangen og Ålnestangen inngår i en kalkforekomst som gir grunnlag for en spesielle botaniske forekomster (jfr. den kjente Bergsåsen ved Snåsa sentrum) (se geologi nedenfor).

   Kantvegetasjon
   Tett kantvegetasjon barskog, lauvskog (bl.a. svartor), siv og gras på begge sider av elva.

   Pattedyr
   Deltaområdet med Grønøra, Ålnestangen, Tynestangen er et av de viktigste vinterbeiteområdene for elg i hele Nord-Trøndelag. Også viktig leveområde for rådyr. Bever registrert i deltaområdet.

   Fugl
   Til sammen er det registrert over 100 fuglearter i området (P. Mølnvik). Myrområdene i tilknytting til deltaområdet og kantskogen langs Jørstadelva er viktige hekkeområder for vadefugl og spurvefugl. Hekking av trane og kanadagås. Sandsvale hekker enkelte steder i elvekanten langs Jørstadelva. Dvergspett, flaggspett og svartspett hekker i området. Viktig rasteplass for flere andearter, lom og svaner, særlig under vårtrekket. Kongeørn, havørn, fiskeørn og musvåk er påvist.

   Amfibier
   Rundt første uke i mai opptrer frosk i store mengder i et sumpområde tilknyttet deltaområdet.

   Fisk
   Snåsavatnet har en av Midt-Norges beste bestander av storørret. Jørstadelva er den viktigste gyteelva for denne storørretstammen (største aure 12 kg). Grønørbukta utenfor deltaområdet til Jørstadelva er fredet mot garnfiske for å beskytte gytefisken.

   Geologi
   Geologisk er området meget spesielt og av nasjonal verdi. Hele Ålnestangen og store deler av Tynestangen inngår i en langstrakt, markert kalkforekomst som strekker seg som en rygg fra sørvest til nordøst. Denne kalkforkomsten danner grunnlag for meget spesielle botaniske forekomster (jfr. Bergsåsen) og et rikt biologisk mangfold. Sannsynligvis gir disse rike botaniske forekomstene også grunnlag for en spesiell insektfauna uten at dette er undersøkt nærmere.

  Inngrep

   Bebyggelse
   En hangarbygning i tilknytting til ei privat flystripe (gras/grusstripe). Ellers ingen bebyggelse.

   Ei hytte ca 1 km fra utløpet, 5 andre hytter i ei klynge ca 1,5 km fra utløpet.

   Jordbruk
   Ingen jordbruksvirksomhet i tilknytting til selve deltaområdet. Et mindre oppdyrka areal (20-25 da) v/flystripa. Beiteland og åker fra ca 1,5 km oppstrøms utløpet og videre oppover i vassdraget.

   Forurensing
   Resipient for bosetting og jordbrukvirksomhet i Vestbygda og Imsdalen. Ingen påviselig forurensing.

   Tekniske inngrep
   Ei privat flystripe (ca 500 m) mot elva ved utløpet i Snåsavatnet. Ei kraftlinje (22 kW) krysser området. Ny forbygging langs flystripa pga. erosjon. Betydelig antall forbygginger lenger opp i vassdraget (fra ca 3 km oppstrøms utløpet og opp). Jørstadelva fikk status som Verna Vassdrag i supplering av verneplan for vassdrag (2005).

  Tilrådninger

   Jørstadelvas deltaområde må sees i sammenheng med den unike Grønørbukta/Grønørstranda og de spesielle landskapselementene Tynestangen og Ålnestangen. Samla sett både, ut fra landskapsbilde, områdets urørte karakter og et stort biologisk mangfold, fremstår dette området som et av de mest spesielle og verdifulle naturområdene i hele Snåsavassdraget.

   Følge opp intensjonene i "Vannbruksplan for Snåsavassdraget"

   Unngå ytterligere forbygginger langs Jørstadelva.

   Unngå veiinngrep, hyttebygging og ytterligere oppdyrking. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret