Til forsiden

Audnas utløp i Sniksfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 023.A11 (AUDNA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 262
  Kommune : Lindesnes ( 1029)
  Fylke : Vest Agder ( 10 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1411-3
  ØKblad : BC002-5-4
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Nedre Audna naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BC002-5-4 (SNIGSFJORDEN) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11252.24.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12226.82.3
  Havneområder1234.70.4
  Åker og fulldyrka eng/beite211162.414
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2319.20.8
  Lauvskog311184.115.9
  Barskog31282.97.2
  Blandingsskog3135.90.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33314.41.2
  Elver/kanaler51115012.9
  Sjøer,vann og tjern5120.20
  Gruntvannsområder i sjø522277.123.9
  Hav og sjøområder523189.216.3
  SUM1159100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal183.77.2
  Jordbruksareal2171.614.8
  Skog og annen fastmark3287.324.8
  Våtmarker400
  Vann5616.553.2
  SUM1159100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 13.05.1988 Flyoppgave: 9490-D13

  Ortofoto


  © FOTONOR 19.06.1995 - 95001-L2

  Ortofoto


  © Norge i Bilder - opptak 17.06.03

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Audna drenerer gjennom Audnedalen. Området har berggrunn av gneiser og granitt og med overveiende sparsomt morenedekke, lokalt med mektigere morenedekke bl.a knyttet til morenebeltet langs Raet (Hovedtrinnet). Dalbunnen har elveavsetninger og noe breelvmateriale. Elveløpet er samlet og med slak gradient i nedre del av løpet. Det er dannet enkelte midtbanker i elva og nær utløpet er en stor innersvingbanke (Rødbergsøya) bygget opp til ca 2m over elv/sjønivå. Denne har et mindre løp, Kvisla som avskjærer den fra elveterrassene på landsiden. På den aktive deltaplattformen i utløpet er en stor munningsbanke, gjennomskåret av mindre løp og dels med åpne sandområder/sandstrand. Deltaplattformen med gruntvannsområdet er vifteformet(jfr. flybildene)og deltaet karakteriseres som et klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen)

   Deltaområdet er av betydelig størrelse, er lite påvirket av tekniske inngrep og inneholder store naturkvaliteter (edelløvskog/ flommarkskog og fugleliv). Deltaet er vernet som Nedre Audna naturreservat. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret