Til forsiden

Søgneelvas utløp i Høllen (Høllen)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 022.110 Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 263
  Kommune : Søgne ( 1018)
  Fylke : Vest Agder ( 10 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1511-3
  ØKblad : BH002-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i Verneplan IVVerna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BH002-5-2 (HØLLEN) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11251.95.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12224.12.7
  Havneområder12311.21.3
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14215.21.7
  Åker og fulldyrka eng/beite21120823.6
  Lauvskog31156.46.4
  Barskog31248.15.5
  Blandingsskog3132.40.3
  Strand, dyner og sandflater33111.21.3
  Fjell i dagen / blokkmark3325.30.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33347.85.4
  Elver/kanaler51180.79.2
  Gruntvannsområder i sjø52220122.8
  Hav og sjøområder523118.213.4
  SUM881.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1102.411.6
  Jordbruksareal220823.6
  Skog og annen fastmark3171.219.4
  Våtmarker400
  Vann5399.945.4
  SUM881.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 05.05.1976 Flyoppgave: 5045-B5


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 27.05.1996

  Ortofoto


  © Norge i Bilder - opptak 04.07.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Generelt har nedslagsfeltet sparsomt løsmassedekke, men Søgneelva drenerer i sitt nedre løp gjennom et område med relativt mektige avsetninger av sand og finere materiale; elveavsetninger, glasifluviale og marine avsetninger. Dette danner kildemateriale for deltaet. Elveløpet er i de laverliggende deler i Søgne meandrerende og har mange velutvikla meandersvinger. Ved utløpet er det en eldre elveterrasse på østsiden av elva med høyde på 5-6 mo.h. Dagens aktive deltaplattform danner en nedskjæring i denne terrassen og har bygget ut en symmestrisk vifteform/gruntvannsområde ut i sjøen (jfr. flybilder). Langs land er det en viss bølgepåvirkning/strandvasking og det er dannet fine sandstrender (Høllesanden og Årossanden) på begge sider av utløpet. Det bygges ut en banke på østsiden av løpet. klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen)

   Deltaområdet er på høyre bredd preget av inngrep (tettstedet Høllen, båthavn med mer), mens venstre del av utløpsområdet i større grad er intakt. Deltaflatene under middelvannstand er omfattende og vassdraget er sterkt masseførende. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret