Til forsiden

Reisaelvas utløp i Reisafjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 208.A0 (REISAVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 264
  Kommune : Nordreisa ( 1942)
  Fylke : Troms ( 19 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1634-1
  ØKblad : FO274-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Reisautløpet naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Reisavassdraget ( 208/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FO274-5-2 (KIPPERNESET) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112873.15.3
  Områder tilknytta veg/jernbane1222551.5
  Havneområder123980.6
  Massetak/dagbrudd1313.50
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14129.90.2
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1429.70.1
  Åker og fulldyrka eng/beite2111265.27.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231243.71.5
  Lauvskog3112380.114.5
  Barskog312624.93.8
  Blandingsskog313377.52.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331857.411.3
  Myr41259.10.4
  Elver/kanaler511256.61.6
  Sjøer,vann og tjern5124.60
  Gruntvannsområder i elver/vann51322.10.1
  Tidevannsflater5213470.521.1
  Gruntvannsområder i sjø5223778.123
  Hav og sjøområder523848.15.2
  SUM16457.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11269.27.7
  Jordbruksareal21508.99.2
  Skog og annen fastmark35239.931.8
  Våtmarker459.10.4
  Vann5838050.9
  SUM16457.1100.0

  Flyfoto


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 20.07.2000 Flyoppgave:


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato:

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7 25.07.2000

  Foto


  © Foto: FW AS - VF11263

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er stort, det drenerer fra den vestlige del av Finmarksvidda. Berggrunnen er preget av bergarter fra den kaledonske fjellkjeden i de mer kystnære deler av området med metagråvakke, leirskifer, glimmerskifer, gneis, amfibolitt og gabbro. På vidda er det dels grunnfjell med grønnstein/amfibolitt og granodiorittisk gneis. Landskapet er preget av et markert dalføre mellom avrunda (paleiske) fjellformer, dels også med glasiale former, med høyder på opptil 13-1400 mo.h. i de ytre deler av nedslagsfeltet. Lenger inn i området får landskapet viddepreg med Reisaelva som skjærer seg ned i en canyon i viddeplatået som ligger mellom 500-600 mo.h. Det er dels sammenhengene morenedekke på vidda. Reisadalen har store områder(dalfylling) med breelv- og elveavsetninger. Elveløpet har mange midtbanker nedover dalen og en del områder som er forgreinet (braided) . På den flate deltasletten er det midtbanker i elveløpet og den forgreiner seg utover en velutviklet deltaplattform med sandbanker og store tidevannsflater, dels også med mudderbunn.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet omfatter Reisaelvas utløp, tettstedet Sørkjosen og sentrale deler av Storslett. Naturgeografisk tilhører området Troms submaritime bjørke- og furuskogsregion.

  Naturfagverdier

   Flora
   Innenfor makkefjæra (ved Pollen og Leierbukt) ligger store strandengområder. Innenfor strandengområdene er det tørre lyngmoen bevokst emd bjørk og tilplantet med furu. Strandengene er artsrike og har stor variasjon i vegetasjonstyper, nær alle aktuelle vegeetasjonssamfunn for regionen forekommer. Det er omfattende sonering for salteng, brakkvannseng og pøler. De viser nordlige, subarkstiske trekk. Eskimomure er en subarktisk art som forekommer i store mengder. Reisautløpet er eneste større strandeng i Troms med subarktiske trekk. Strandenga er møtepunkt mellom sørlige og nordlige strand-planter og -samfunn. 3 mer sjeldne samfunn opptere, med småsivaks, tråtdtjønnaks-pøler og sauløkforstrand. Nedre del av deltaet har godt utviklet dreneringsystem og er også is-påvirket. Strandengene i Reisaelvas utløp er internasjonalt verneverdige i botanisk sammenheng.

   Fugl
   Området er viktig som rasteplass under vår- og høststrekket. Om sommeren beiter store flokker gressender, fiskeender og vadere. Området har mindre betydning som hekkeområde. Utløpet er nasjonalt verneverdig som trekkområde for fiskeender, og regionalt verneverdig i ornitologisk sammenheng.

   Fisk
   Reiselva er et godt lakse- og sjørøye-vassdrag. Det finnes noe sjøørret.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Tettstedene Sørkjosen og Storslett sentrum ligger innenfor deltagrensene. Betydelige arealer er bebygd eller berørt av infrastruktur til tettstedene. Det er endel gårder i området.

   Jordbruk
   Mindre arealer nyttes til jordbruk (9 %). Utmarka nyttes noe til beite.

   Forurensning
   Det er målt noe forhøyede verdier av næringssalter, ellers er vassdraget lite påvirket av forurensning.

   Tekniske inngrep
   E6 med bru over elva går gjennom området. Det er flere sideveier til bebyggelse, bygninger, gårder og til flyplassen. Flyplassen på Sørkjosen ligger mot sjøen ytterst i deltaområdet. Tekniske inngrep knyttet til sentra både på Sørkjosen og Storslett.

   Tilrådinger
   Forlengelse av rullebanen på flyplassen må ikke medføre utfyllinger sørover eller endringer i vanngjennomstrømmingene i deltaet sør for flyplassen.

  Vernestatus

   Reisautløpet naturreservat våtmark. Reisavassdraget er varig vernet i verneplan III.

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149.

   Fylkesmannen i Troms, 1989. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Troms fylke.

   Hindrum, R. 1982. Fugle- og patterydfaunaen i Reisavassdraget, Troms og Finnmark, Nord-Norge. Tromura Naturvitenskap nr 37, 64 s.

   Wartena, E.M.M. 1998. Vannkvalitet i vassdrag i Troms. Akvaplan-niva, rapport nr APN512.814.1, 56 s + vedlegg. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret