Til forsiden

Dyrvos utløp i Vangsvatnet (Rekvesøyane)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 062.E22 (VOSSOVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 269
  Kommune : Voss ( 1235)
  Fylke : Hordaland ( 12 )
  Høyde over havet: ca. 47 meter
  N50blad : 1316-3
  ØKblad : AQ061-5-1
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Rekvesøyane naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AQ061-5-1 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.70.2
  Områder tilknytta veg/jernbane122112.9
  Åker og fulldyrka eng/beite211142.537.5
  Lauvskog31131.38.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33372.819.1
  Elver/kanaler5118.52.2
  Sjøer,vann og tjern512113.329.8
  SUM380.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal111.73.1
  Jordbruksareal2142.537.5
  Skog og annen fastmark3104.127.4
  Våtmarker400
  Vann5121.832
  SUM380.2100.0

  Ortofoto


  © FOTONOR 04.09.1993

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området er dominert av fyllitt og kvartsdioritt. Topografien er preget av et kraftig relieff og at dalen opp mot Volafjellområdet (1308 mo.h.) er forholdsvis bratt. Området (nedslagsfeltet) har sparsomt løsmassedekke, men i området ovenfor deltaet er det sammenhengenede, dypt morenedekke. Deltaet danner en velformet vifteform ut i vatnet og er et klassisk delta. Elveløpet deler seg ved apex (deltaets rotpunkt) og danner ei "øy"; Øyan og samler seg igjen til et løp ved utløpet. Deltafronten har mange spor etter tidligere elveløp og et gruntvannsområde/ deltaplattform som strekker seg et lite stykke ut i vannet . Material-transporten er dominert av bunntransport og forholdsvis grove masser av sand og grus.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Ferskvassdelta danna der Dyrvo renn ut på nordsida av Vangsvatnet. Små areal med sumpskog. Grunt vatn utafor. Flaumsikring av Vangsvatnet har vore ein interessekonflikt.

  Naturfaglege verdiar

   Fugleliv
   Ved høg vasstand er det andefugl som nyttar områder. Vadefugl meir tallrike ved låg vasstand. Oppvekstområde for andungar frå store delar av Vangsvatnet. Hekkeresultat avhengig av vasstanden. Det viktigaste rasteområde for trekkfugl langs trekkruta i vassdraget.

   Fisk
   Dyrvo er et sidevassdrag til Vosso og har utløp i Vangsvatnet. Det er oppgang av sjøørret i et par hundre meters lengde, men har ellers kun innlandsørret. Bestandene er lite kjent, men var antagelig gjenstand for noen undersøkelser i forbindelse med det såkalte Vossaprosjektet, 1972 - 82.

  Inngrep

   Ny vegtrasè er bygd rett nord for området. Store område kan verte tørrlagte ved "låg" vasstand. Store deler av deltaflaten er i dag i bruk som jordbruksareal med grasproduksjon som enerådende. Areal nyttet til jordbruksformål har økt etter gjennomføring av flomdempingen i 1991/92. Det er noen forbygninger langs elvene, og det er også foretatt en del grusuttak i deler av deltafronten.

  Verneverdi

   Rekvesøyane naturreservat - regional verneverdi. Føremålet med vernet er å verne eit produktivt område langs Vossovassdraget er av stor verdi for m.a. trekkande vadefugl. I tillegg har området nærings- og hekkefunksjon for nokre artar.

   NNI-rapport nr. 19 (1998)
   Ornitologisk status for 4 naturreservater i Voss, Granvin og Ulvik kommuner. Vurderinger av trusler, skjøtselbehov og tiltak for informasjonsformidling. Omhandler naturreservatene Rekvesøyane og Lønaøyane (Voss), Granvindeltaet (Granvin) og Ulvikpollen (Ulvik).

   Ekstrakt fra rapport om Rekvesøyane
   Naturreservatet dekker deler av deltaflaten og utgjør totalt 190 da. Kun 47 da er landareal, resten er arealer med relativt grunt vann i Vangsvatnet. Deltafronten er ca.1000 m lang. Formålet med vernet var å sikre et produktivt våtmarksområde langs Vossovassdraget av stor verdi for bl.a. trekkende vadefugl i tillegg til nærings- og hekkefunksjon for noen arter.

   Arealbruk, landskap og vannstandsendringer
   Store deler av deltaflaten er i dag i bruk som jordbruksareal med grasproduksjonsom enerådende. Areal nyttet til jordbruksformål har økt etter gjennomføring av flomdempingen i 1991/92. Deltaet har landskapsmessig en vifteform og er resultat av avsetninger via fluviale prosesser i elva Dyrvo. Elva har to løp gjennom deltaflaten som løper sammen ved deltafronten. Det er noen forbygninge langs elvene. Det er også foretatt en del grusuttak i deler av deltafronten, men deltafronten er likevel stort sett intakt. For å unngå "katastrofeflommer" ble Vangsvatnet senket i 1991/92.

   Vegetasjon og flora:
   Parallellt med ornitologiske undersøkelser knyttet til senkingen (Håland et al., 1988; Håland, 1996; Håland & Chapman, 1996) er det gjennomført kartlegging av virkninger på floraen på deltaflaten ( Odland, 1991, 1996). I våtmarkssammenheng er det særlig reduksjon i antall fuktigheteskrevende arter som ses på som negativt.

  [kilder: 13]

  Dagens bruk

   Utarbeidet reguleringsplan for noen år tilbake. Arealet som ikke omfattes av reservatet, er i bruk for jordbruksdrift. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret