Til forsiden

Leirelvas utløp i Mellomvatnet

Regine: 164.B4D2A (LEIRELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 274
Kommune : Fauske ( 1841)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 284 meter
N50blad : 2129-2
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 2129-2

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog31280.850
  Myr41214125.1
  Elver/kanaler5117313
  Sjøer,vann og tjern51267.412
  SUM562.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3280.850
  Våtmarker414125.1
  Vann5140.425
  SUM562.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 06.08.1985 Flyoppgave: 8693-C15

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av glimmerskifer og fyllitt. Landskapet er preget av markerte iseroderte dalfører og botndannelser. Elva drenerer deler av Blåmannsisen. Fjellene når opp i 1500 m o.h. Det er lite løsmasser i området, men noe morene og breelv-/elveavsetninger finnes i dalen. Elva har en bratt gradient ned fra breområdet og fører trolig breslam (jfr. navnet). Elvedeltaet er vifteformet med forgreina elveløp og dannelse av munningsbanker ut mot vannet. En deltaplattform/oppgrunning fyller nesten hele sjøen med sedimenter, trolig dominert av sand og silt.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Leirelva har sitt utløp i østenden av Mellomvatnet, innerst i Norddalen.

   Flora og vegetasjon
   Vegetasjonen i området er ikke nærmere kjent, men de ytre deler av deltaflata preges av myrvegetasjon, samtidig som de indre deler domineres av skog.

   Fugl
   De ornitologiske verdiene i området er ikke nærmere kjent. Men deltaområder betraktes generelt som viktige beite- og rasteområder for trekkende fugl, bl.a. rødlistearter. I høyereliggende områder er deltaområder viktige hekkeområder for fugl.

   Fisk
   Vassdraget har en god aurebestand.

   Pattedyr
   Ikke kjent.

   Friluftsliv
   Ikke kjent.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er ingen bebyggelse i området.

   Jordbruk
   Nei

   Tekniske inngrep
   Det er ikke registrert tekniske inngrep, og lokaliteten preges derfor i stor grad av naturtilstanden.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Foreligger ikke.

  Vernestatus

   Området er ikke sikret.

  Tilrådinger

   Leirelvas utløp er et større, velutvikla innlandsdelta med stor grad av naturtilstand. Lokaliteten bør vurderes som svært viktig i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret