Til forsiden

Virvasselvas utløp i Virvatnet

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 156.GF (VIRVASSELVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 276
  Kommune : Rana ( 1833)
  Fylke : Nordland ( 18 )
  Høyde over havet: ca. 645 meter
  N50blad : 2127-4
  ØKblad : Ikke ØK
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Ikke registrert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE og N50 kartblad: 2127-4

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333173558.6
  Myr412615.320.8
  Elver/kanaler511132.94.5
  Sjøer,vann og tjern512479.516.2
  SUM2962.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3173558.6
  Våtmarker4615.320.8
  Vann5612.420.7
  SUM2962.8100.0

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av omdannede sure og basiske vulkanitter i veksling, som tilhører den kaledonske fjellkjeden. Nedslagsfeltet er lite og landskapet danner en rolig dalsenkning i et viddeområde som strekker seg inn i Sverige. Vidda ligger på 600 - 1000 m o.h. Dalsenkningen og vidda omkring har sammenhengende morenedekke. I dalen er det i tillegg vidstrakte myrområder. Elveløpet er i hovedsak samlet med sterk meandrering utover deltasletta. Det er enkelte banker i løpet (midtbanker) og karakteristiske munningsbanker i utløpet. Videre har deltasletta flere avsnørte bassenger, samt løp, og flere mindre sideelver og bekker drenerer også inn i området. Det er trolig et større oppgrunnet område /deltaplattform ut i Virvatnet. Deltaet klassifiseres som klassisk, men det har også dels preg som "myrdelta".

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Virvasselva er hovedelva som drenerer ut i østenden av Virvatnet. Boneselva løper sammen med Virvasselva i deltaområdet ca 1 km øst for Virvatnet, og Sørbekken munner ut sammen med Virvasselva i Virvatnet. Det er et stort, sammenhengende, svært rikt og urørt våtmarksområde med tjønner, elver, myrer og tett viervegetasjon.

   Flora og vegetasjon
   Vegetasjonen i de tilgrensende områdene er rik, og kan karakteriseres som høgstaudefjellskog. Massiv vierskog dominerer vegetasjonen i selve deltaområdet. Virvasselva snirkler seg gjennom deltaområdet og ligger godt beskyttet av vierskogen. Bekken fra Bonnestjørnan går gjennom et km langt sivbelte som ved flom er oversvømt og utilgjengelig fra landsida. Innimellom vier og våtmark er det en del tørrabber med rikere vegetasjon. I vegetasjonsbeltet langs strandsona er floraen meget spesiell og rik, med forekomst av mange kalkelskende planter. Ved utløpet av Virvasselva til Virvatnet er det meget tett sivvegetasjon og mudderbanke. Myrene er for det meste minerotrofe (jordvassmyrer), og urteinnslaget på myrene er gjerne stort mens torvmosene sjelden danner store sammenhengende matter. Sotstarr, blankstarr, mjødurt, tyrihjelm og ballblom er karakteristiske arter i feltsjiktet.

   Fugl
   Sammen med Beverådalen har dette området en meget stor verdi for fuglelivet, særlig som hekkeplass for en lang rekke våtmarksfugler og spurvefugler. Ornitologisk sett har området stor regional verdi. Holmene utenfor elveutløpet er meget viktige hekkeområder. Det er også et viktig leikområde for et stort antall brushaner. Videre er en rekke rødlistearter registrert i området, bl.a. havelle, bergand, sjøorre og svartand, alle klassifisert som arter som bør overvåkes (DM). Av øvrige arter er bl.a. boltit, stokkand, krikkand, kvinand, toppand, brunnakke, enkeltbekkasin, myrsnipe, temmincksnipe, svømmesnipe, rødstilk, heilo og rødnebbterne funnet hekkende i området. Rødstilk er for øvrig norsk ansvarsart, dvs. en art som forekommer med minst 25% av den europeiske bestanden i Norge.

   Fisk
   Det er gode fiskemuligheter i området som har en bestand av røye.

   Pattedyr
   Av vanlige arter forekommer hare og rødrev regelmessig i området. Videre er det registrert bever, og elgen har fast tilhold i vier- og bjørkeskogen i sommerhalvåret. Av rødlistearter er jerv, klassifisert som en sårbar art (V), og gaupe, en art som bør overvåkes (DM), observert i området.

   Friluftsliv
   Området er en del av et viktig rekreasjonsområde.

  Inngrep

   Det er ikke foretatt inngrep her.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Kommunens arealplan er rullert 04.10.04. Området har status som LNF-område med særlig vekt på de naturfaglige verdiene.

  Vernestatus

   Området er ikke sikra.

  Tilrådinger

   Området bør forvaltes særlig restriktivt. I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er svært viktig for biologisk mangfold.

  Referanser

   Bollingmo, T. & Tønne, F. 1974. Områdebeskrivelse, Virvassdalen. Rapport. 27 s.

   Fylkesmannen i Nordland 2001a.
   Biologisk mangfold-data fra Rana kommune og Fylkesmannen i Nordland.

   Fylkesmannen i Nordland. Natubase.

   Meyer, K. A. 1996. Faunistisk samlerapport fra Virvatnet øst i Rana kommune. Med vekt på ornitologi. 11 s.

   Muntlige kilder
   Miljøvernlederen, Rana kommune. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret