Til forsiden

Blakkåga Rauvassåga Svartisågas utløp i x

Regine: 156.CAA1 (RAUDVASSÅGA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 279
Kommune : Rana ( 1833)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 49 meter
N50blad : 2027-4
ØKblad : DV197-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DV197-5-1 ( ) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11222.80.4
  Områder tilknytta veg/jernbane122101.11.9
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1426.10.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211127023.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23138.80.7
  Lauvskog3111143.521
  Barskog31288216.2
  Blandingsskog313193.33.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333248.34.6
  Myr412567.810.4
  Elver/kanaler511706.513
  Sjøer,vann og tjern512105.31.9
  Gruntvannsområder i elver/vann513165.33
  SUM5450.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11302.4
  Jordbruksareal21308.824
  Skog og annen fastmark32467.145.3
  Våtmarker4567.810.4
  Vann5977.117.9
  SUM5450.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 25.08.1966 Flyoppgave: 1864-B13

  Foto


  © Foto: Ansgar Aandahl - 1988

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergarter fra den kaledonske fjellkjeden, granitt, marmor og glimmerskifer-/ og glimmergneis dominerer det meste av nedslagsfeltet. Landskapet er preget av alpine former og dels er det isbreer i nedslagsfeltet (østre del av Svartisen). De høyeste toppene er over 1500 m o.h. Løsmassedekket er generelt sparsomt, men det er lokalt marine avsetninger i området, i tillegg til elveavsetningene i dalføret. "Deltaområdet" er dannet ved oppfylling av avsetninger i et basseng med materiale transportert fra 3 ulike vassdrag i området. Blakkåga og Svartisåga drenerer fra breområder og er sterkt slamførende. Materialet har fylt opp det meste av bassenget, og det er lite åpent vann igjen i området. Elveløpene er i hovedsak samlet før de kommer inn i deltaområdet, hvor det er mange bankedannelser, noen forgreininger og en del spor av tidligere løp. Det er også markerte hevete terrasser med terrassenedskjæringer. De 3 elvene løper sammen og danner et elveløp videre ut fra området. Materialtransporten vil være preget av både bunntransport av sand/grus og suspensjonstransport av breslam (silt). Forekomsten har dels preg som sanduravsetning.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora og vegetasjon
   Vegetasjonen i området er mosaikkpreget, med forekomst av både lauvskog, barskog og blandingsskog. Lauvskogen domineres av bjørk. Langs elvebreddene vokser gråor i et smalt belte. Gran er helt dominerende bartreslag.

   Tilgrensende vegetasjon

   Fugl
   Utløpet av Svartisåga er et viktig rasteområde for andefugler, og dammen ved Røvassmo har en spesiell funksjon i så måte. Det er registrert mellom 20-50 individer samtidig i dette området. Videre er utløpet av Blakkåga-Røvassåga et viktig funksjonsområde som trekk- og hekkelokalitet for våtmarksfugl. Det er registrert mellom 50-100 individer i dette området. Ellers antas det at flomløpet om våren er viktig for områdets verdi for fugl på trekk. Lokaliteten omfatter Stor Rødvatnet som er et viktig beite- og yngleområde for andefugler. I tillegg til forekomst av noen rødlistearter er stokkand, siland og krikkand registrert i området. Siland er norsk ansvarsart, dvs. en art som forekommer med minst 25% av den europeiske bestand i Norge. Lokaliteten har trolig en rik spurvefuglfauna som bør undersøkes nærmere.

   Fisk
   Det er bestand av aure og røye i vassdraget.

   Pattedyr
   Lokaliteten er et viktig funksjonsområde som vinterbeite for elg. I tillegg er deltaet et viktig leveområde for både hjort og rådyr. Hare, rev og mink er andre vanlig forekommende arter i området. Av rødlistearter er det registrert jerv, klassifisert som en sårbar art (V), og gaupe, klassifisert som en art som bør overvåkes (DM). Dessuten forekommer sannsynligvis oter, også denne en rødlisteart som bør overvåkes. Videre finnes en del gamle bevergnag.

   Friluftsliv
   Elgjakt utøves, og uorganisert sportsfiske forekommer.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er gårdsbruk i området, både som er i drift og som er nedlagte. Videre finnes både bolighus og hytter i området.

   Jordbruk
   5 aktive gårdsbruk ligger innenfor lokalitetens grenser, og store arealer er dyrka helt inntil elvebredden.

   Tekniske inngrep
   Blakkåga er regulert. Elva fra Bogvatnet og Blakkåga, ca 20 km opp i Blakkådalen, føres over til Storglomvatnet i Meløy. I Røvassåga er det bygd et nytt minikraftverk høsten 2001, øst for innløpet til Storrøvatnet. Videre er det utført elveforbygning flere steder langs Blakkåga og Svartisåga for å beskytte dyrka mark. Området mellom Svartisåga og Blakkåga - Engan - er i stor grad kanalisert og oppdyrka. Deler av den dyrka marka, Blakkåheia, er imidlertid i ferd med å gro igjen. Det går veier til gårdsbrukene gjennom området. Kraftlinjer følger stort sett veinettet. Videre er det gjort uttak av grus i et større område inntil Blakkåga, men dette har i sterk grad avtatt. Enkelte andre grustak finnes også.

   Forurensing
   Kloakk og avrenning fra dyrka mark kan forekomme.

  Planstatus

   Kommunens arealplan er rullert 04.10.04. Deler av området avsatt til råstoffutvinning. Øvrige arealer er avsatt som LNF-1 område, hvor arealbruk som ikke er knyttet til stedbunden næring, ikke er tillatt.

  Vernestatus

   Blakkådal barskogreservat (oppretta 04.12.1992) og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger henholdsvis nord og nordøst for det avgrensa området. Grensene går ca 2 km nord for møtet mellom Blakkåga og Røvassåga.

  Tilrådinger

   Nedgangen i vanntilførsel fra reguleringene i Blakkåga hevdes å være skyld i uttørking av myra sørøst for Røvassheia, ved at vannspeilet i Storrøvatnet har sunket. Påvirkningen har pågått i ca 6 år. Grunneierne ønsker en terskel bygd ved utløpet av Storrøvatnet for å få tilbake gammel vannstand. Myra er i ferd med å gro igjen, noe som kan utgjøre en trussel mot det biologiske mangfoldet i området. Storrøvatnet hevdes å være beste fuglebiotopen i området. Forholdet bør undersøkes og tiltak iverksettes.

   Reguleringsplan bør utarbeides for ny virksomhet innenfor råstoffutvinning.

  Referanser

   Fylkesmannen i Nordland 2001a.
   Biologisk mangfold-data fra Rana kommune og Fylkesmannen i Nordland.
   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Muntlige kilder
   Miljøvernlederen, Rana kommune.
   Rana museum.
   Statskog, Nordland. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret