Til forsiden

Sørbuktelvas utløp i Famnvatnet

Regine: 155.F (RØSSÅGA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 280
Kommune : Hattfjelldal ( 1826)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 494 meter
N50blad : 2026-4
ØKblad : DW181
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Favnvassdalen landskapsvernområdeFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DW181 ( ) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Lauvskog311216.538
  Barskog31250.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33310318.1
  Myr41284.514.9
  Elver/kanaler51131.35.5
  Sjøer,vann og tjern512128.722.6
  SUM569100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3324.557
  Våtmarker484.514.9
  Vann516028.1
  SUM569100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 05.09.1980 Flyoppgave: 6509-E09

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er lite og har berggrunn av glimmerskifer og fyllitt. Området er viddepreget med fjell på 900-1200 m o.h. Dalsenkningen med Favnvatnet har noe morenedekke og myrområder, ellers er løsmassedekningen sparsom. Elveløpet er samlet, men på deltasletta er det midtbankedannelse (apexbanke) og karakteristisk meandrering med 7-8 markerte svinger. På deltasletta er det også spor av tidligere løp, samt flere bassenger, og det er dannet en mindre deltaplattform ut i sjøen. Materialtransporten i vassdraget er relativt liten. Dels har deltaet preg av "myrdelta".

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Verneområdet ligger mellom Favnvatnet og riksgrensa mot Sverige, og det avgrensede elvedeltaet ligger i den sørøstlige enden av Favnvatnet. Området står i sammenheng med, og grenser til lokalitet (281) Raudvasselva - Favnvatnet.

   Flora og vegetasjon
   Lokaliteten omfatter våtmarksområder og relativt store arealer bjørkeskog. Verneområdet representerer et eksempel på myrer og våtmarksområder fra fjellbjørkeskogbeltet i Nord-Norge. Elvebreddene er stedvis bevokst med en frodig krattskog av vier. Videre er det et flatmyrkompleks med flere ulike myrtyper. Likevel domineres området av jordvannsmyr av fattig eller mellomrik type. Det er av stor plantegeografisk interesse å bevare et urørt eksempel på ei innlandsmyr fra fjellbjørkeskogbeltet i Nord-Norge.

   Fugl
   Det knytter seg viktige ornitologiske verdier til våtmarksområdene, og lokaliteten har betydning for flere arter vadefugl og ender. Favnvassdalen er trolig en viktig trekkvei for en del fuglearter. Lokaliteten fungerer også som et viktig yngleområde for våtmarksfugl. Av vadere forekommer heilo, brushane, enkeltbekkasin, rugde, rødstilk, svømmesnipe, gluttsnipe, grønnstilk og strandsnipe. Av ender er følgende arter registrert i området: stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland og laksand. Rødstilk og siland er for øvrig norske ansvarsarter, dvs. arter som forekommer med minst 25 % av den europeiske bestanden i Norge. Bergand, svartand og sjøorre er også observert. Disse er rødlistearter som bør overvåkes (DM). I tillegg har lirype viktige hekke- og vinterområder i store deler av områdene rundt Favnvatnet. Orrfugl og jerpe kan forekomme.

   Fisk
   Det er både aure og røye i Favnvatnet. Røyebestanden er imidlertid dominerende, og kvaliteten på fisken er i perioder dårlig.

   Pattedyr
   Av vanlige arter opptrer hare, rødrev, mår, mink, røyskatt og snømus i området. Ellers er Sørbukta et viktig overvintringsområde og sommerbeiteområde for elg, i tillegg til at rådyr forekommer. Det er generelt lite elg i Favnvassdalsområdet, men det aktuelle deltaet er et viktig elgområde i dalen. Videre streifer jerv gjennom området, bjørn og gaupe mer sjeldent. Oter, en rødlisteart som bør overvåkes (DM), er registrert i vinterhalvåret.

   Friluftsliv
   Området er lite brukt til friluftsformål. Her er liten ferdsel, bortsett fra hytteeierne og grunneierne som ferdes i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er to hytter på gammel innmark nordvest i området.

   Jordbruk
   Et lite areal med dyrka mark finnes nordvest i området, og noen sauer beiter vest for Sørbuktelva. Gårdsdrifta ble imidlertid nedlagt ca i 1950.

   Tekniske inngrep
   En gammel kjerrevei følger den nordøstre grensa i området.

   Forurensing
   Ingen.

  Planstatus

   Området er i kommuneplanen avsatt til sone 1 LNF område, dvs. at landbruks-, natur- og fritidsinteressene i området er så viktige at det ikke vil bli tillatt oppført nye bolig- eller fritidshus eller andre bygninger som ikke har tilknytning til stedbunden næring. For enkelte tiltak til friluftsformål kan det imidlertid gis dispensasjon fra bestemmelsene etter søknad.

  Vernestatus

   Lokaliteten er en del av Favnvassdalen landskapsvernområde. Formålet med fredningen av landskapsvernområdet er å bevare et vakkert landskapsområde og å verne om et interessant fugleliv. Deltaet og landskapsvernområdet grenser i vest mot Varnvassdalen naturreservat.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er svært viktig for biologisk mangfold, og lokaliteten bør prioriteres som nasjonalt verdifull i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen.

  Referanser

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Fylkesmannen i Nordland 1980.
   Utkast til verneplan for myrer i Nordland fylke. Bodø. 97 s.

   Mikaelsen, L. & Mikaelsen M. 1979.
   En del observasjoner fra Favnvassområdet i tida 1971-1979.
   Stensil 3 s.

   Samlet Plan for vassdrag 1984f.
   Varnvatn. 648 Røssåga.
   Vassdragsrapport. Nordland fylke, Hattfjelldal kommune. 1-1 - 5-5 + vedlegg.

   Muntlige kilder
   Miljøvern- og næringskonsulenten, Hattfjelldal kommune.
   Statskog, Nordland. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret