Til forsiden

Raudvasselvas utløp i Famnvatnet

Regine: 155.G (RØSSÅGA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 281
Kommune : Hattfjelldal ( 1826)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 494 meter
N50blad : 2026-4
ØKblad : DW182
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Storslettmyra naturreservat myrFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DW182 ( ) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder tilknytta veg/jernbane1224.40.3
  Åker og fulldyrka eng/beite21118.91.3
  Lauvskog311466.332.9
  Barskog3124.90.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333365.425.8
  Myr412294.820.8
  Elver/kanaler51141.12.9
  Sjøer,vann og tjern51222115.6
  SUM1416.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal14.40.3
  Jordbruksareal218.91.3
  Skog og annen fastmark3836.659
  Våtmarker4294.820.8
  Vann5262.118.5
  SUM1416.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 05.09.1980 Flyoppgave: 6509-D11

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av grønnstein/amfibolitt og fyllitt-/glimmerskifer. Nedslagsfeltet er lite og har viddepreg med sparsom løsmassedekning. I elveutløpet mot vatnet er det en stor elveavsetning som danner deltasletta. Her er elva i dag lett meandrerende i øvre del og det er dannet noen banker i elveløpet. Det er spor etter en rekke avsnørte meandre langs nedre del av elveløpet. Deltasletta preges av store myrkompleks (indre del), og spor av strandlinjer/strandvolldannelser opptrer i ytre del. Utenfor strandlinja (sandstrand) er det dannet et markert gruntvannsområde.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Lokaliteten er en del av Storslettmyra naturreservat og Favnvassdalen landskapsvernområde. Verneområdene ligger mellom Favnvatnet og riksgrensa mot Sverige. Det avgrensede elvedeltaet ligger i den østlige enden av Favnvatnet. Området står i sammenheng med, og grenser til elvedelta nr. 280 Sørbuktelva - Favnvatnet.

   Flora og vegetasjon
   Storsletta (deltaområdet) er ei flat grusslette. Mot Favnvatnet er grunnen tørr og vegetasjonen er sparsom. Videre omfatter lokaliteten våtmarksområder og relativt store arealer bjørkeskog. Verneområdet representerer eksempel på myrer og våtmarksområder fra fjellbjørkeskogbeltet i Nord-Norge. Storslettmyra er et flatmyrkompleks med tynt torvlag og flere ulike myrtyper. Mesteparten av området er jordvannsmyr av fattig eller mellomrik type. Her forekommer dammer og strengformete buer orientert på tvers av hellingsretningen. Ellers er elvebreddene stedvis bevokst med en frodig krattskog av vier.

   Fugl
   Området har stor betydning for våtmarksfugl, og det knytter seg viktige ornitologiske verneinteresser til våtmarksområdet. Lokaliteten fungerer bl.a. som et viktig yngleområde for våtmarksfugl, og Favnvassdalen er trolig en viktig trekkvei for en del fuglearter. Følgende arter er vanlige i området: Heilo, brushane, enkeltbekkasin, småspove, rødstilk, svømmesnipe og strandsnipe. Stokkand, krikkand, kvinand og siland hekker i området. Rødstilk og siland er for øvrig norske ansvarsarter, dvs. arter som forekommer med minst 25% av den europeiske bestand i Norge. Rugde forekommer også vanlig. I tillegg har lirype viktige hekke- og vinterområder i store deler av områdene rundt Favnvatnet. Orrfugl og jerpe kan forekomme. Foruten de nevnte artene er det registrert to rødlistearter her.

   Fisk
   Det er både aure og røye i Favnvatnet. Røyebestanden er imidlertid dominerende, og kvaliteten på fisken er i perioder dårlig.

   Pattedyr
   Elvedeltaet er et viktig funksjonsområde for elg, i tillegg til at rådyr også er registrert. Spor etter oter er observert i vinterhalvåret. Oter er for øvrig en rødlisteart som bør overvåkes (DM). Videre har mår en god bestand her, og de øvrige pattedyr som finnes i regionen streifer innom området.

   Friluftsliv
   Området er lite bruk i friluftssammenheng. Men ved Favnvatn, nord for Tverrelva, er det opplagsplass for båter.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er ei hytte ved veien, øst for Bursbekken, og et gammelt naust ligger ved utløpet av Raudvasselva i Favnvatn.

   Jordbruk
   Det er dyrket opp et område nord for Tverrelva.

   Tekniske inngrep
   Favnvassdalsveien krysser området i nordøst. Videre går det en vei ned til vatnet nord for Tverrelva. Ei kraftlinje (overføringslinje) krysser gjennom dalføret og over Storslettmyra.

   Forurensing
   Ubetydelig.

  Vernestatus

   Lokaliteten er en del av Storslettmyra naturreservat og Favnvassdalen landskapsvernområde. Formålet er å bevare et interessant våtmarks- og landskapsområde med tilhørende plante- og dyreliv, spesielt av hensyn til myrtypen og fordi området har et særdeles interessant fugleliv. Det er av stor plantegeografisk interesse å bevare et urørt eksempel på ei innlandsmyr fra fjellbjørkeskogbeltet i Nord-Norge.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er svært viktig for biologisk mangfold, og lokaliteten bør vurderes som nasjonalt verdifull i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen.

  Referanser

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Fylkesmannen i Nordland 1980.
   Utkast til verneplan for myrer i Nordland fylke. Bodø. 97 s.

   Samlet Plan for vassdrag 1984f.
   Varnvatn. 648 Røssåga. < BR>Vassdragsrapport. Nordland fylke, Hattfjelldal kommune. 1-1 - 5-5 + vedlegg.

   Muntlige kilder
   Miljøvern- og næringskonsulenten, Hattfjelldal kommune.
   Statskog, Nordland. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret