Til forsiden

Raudvasselvas utløp i Austre Krutvatn

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 155.D7D10 (KRUTÅGA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 282
  Kommune : Hattfjelldal ( 1826)
  Fylke : Nordland ( 18 )
  Høyde over havet: ca. 594 meter
  N50blad : 2026-3
  ØKblad : DX179
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Ikke registrert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DX179 ( ) fra 1965*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Lauvskog311127.738.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33339.512
  Myr41279.123.9
  Elver/kanaler51124.97.5
  Sjøer,vann og tjern51259.217.9
  SUM330.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3167.250.6
  Våtmarker479.123.9
  Vann584.125.5
  SUM330.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 05.09.1980 Flyoppgave: 6509-J30

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av glimmerskifer, fyllitt og dels også grønnstein-/amfibolitt. Landskapet er viddepreget og nedslagsfeltet lite. Fjellene når opp i vel 1000 m o.h. Elveløpet er samlet før det når deltasletta hvor det er forgreininger og bankedannelser, bl.a. midtbanker og munningsbanker. Deltaet er prega av bunntransportert materiale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Lokaliteten ligger sørøst for Krutvatnet i Hattfjelldal kommune. Riksgrensa går gjennom Austre Krutvatn.

   Flora og vegetasjon
   Vegetasjonen i området består av bjørkeskog og myr. Ellers karakteriseres områdene langs elva av vierkratt. Vegetasjonen er for øvrig ikke nærmere kjent, men berggrunnen i området tilsier rik vegetasjon.

   Fugl
   En del vadefugl som ender, sniper, og bekkasiner (særlig rugde) utgjør en ikke uvesentlig ressurs i området, som også synes å ha en relativt bra bestand av lirype og fjellrype. Av vadefugler forekommer småspove, enkeltbekkasin, strandsnipe og rødstilk. Austre Krutvatn blir relativt tidlig isfritt og fungerer trolig som "venteområde" for ender som hekker i høgfjellet. Stokkand, krikkand, kvinand og siland hekker sannsynligvis i området. Rødstilk og siland er for øvrig norske ansvarsarter, dvs. arter som forekommer med minst 25% av den europeiske bestanden i Norge. Dessuten er sjøorre, en rødlisteart som bør overvåkes (DM), også påvist hekkende i området.

   Fisk
   Det er aure- og røyebestander av god kvalitet i Austre Krutvatn.

   Pattedyr
   Av vanlige arter forekommer hare, rødrev, mår, mink og røyskatt. Videre streifer elg og jerv gjennom området, elgen har tidvis opphold. I den nasjonale rødlista er jerv klassifisert som en sjelden (R) art.

   Friluftsliv
   Krutvatnområdet er et mye benyttet friluftsområde, spesielt vinterstid. Men en liten del av ferdselen skjer i selve deltaområdet.

  Inngrep

   Lokaliteten ligger rett øst for Krutvatnet, men er ikke fysisk berørt av Røssågautbyggingen.

   Bebyggelse
   Ingen.

   Jordbruk
   Ingen.

   Tekniske inngrep
   Ingen.

   Forurensing
   Ingen

  Planstatus

   Området er i kommuneplanen avsatt til sone 1 LNF område, dvs. at landbruks-, natur- og fritidsinteressene i området er så viktige at det ikke vil bli tillatt oppført nye bolig- eller fritidshus eller andre bygninger som ikke har tilknytning til stedbunden næring. For enkelte tiltak til friluftsformål kan det imidlertid gis dispensasjon fra bestemmelsene etter søknad.

  Vernestatus

   Ingen form for vern.

  Tilrådinger

   I henhold til DN-håndbok 13-1999 tilsier registreringer at området er viktig for biologisk mangfold, og lokaliteten bør prioriteres som regionalt verdifull i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen.

  Referanser

   Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1985.
   Røssågautbyggingen. Krutå kraftverk.
   Generalplan av april 1985. Statkraftverkene.

   Muntlige kilder
   Miljøvern- og næringskonsulenten, Hattfjelldal kommune.
   Statskog, Nordland. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret