Til forsiden

Spilderdalselvas utløp i Spildervatn

Regine: 160.41A0 (SPILDERELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 285
Kommune : Meløy ( 1837)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 45.5 meter
N50blad : 1928-1
ØKblad : DR206-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Sideelva Lysvasselva er regulert.
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DR206-5-2 ( ) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.60.2
  Områder tilknytta veg/jernbane1223.61
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23110.72.8
  Lauvskog311176.746.7
  Barskog31214.23.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3336.81.8
  Myr41256.314.9
  Elver/kanaler51151.113.5
  Sjøer,vann og tjern51232.18.5
  Gruntvannsområder i elver/vann51326.47
  SUM378.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal14.21.1
  Jordbruksareal210.72.8
  Skog og annen fastmark3197.752.3
  Våtmarker456.314.9
  Vann5109.629
  SUM378.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 26.06.1978 Flyoppgave: 5798-D09

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen deltaets nærområdet består av kvartsitt og dioritt, men det er også andre bergarter i nedslagsfeltet som glimmerskifer, kalkglimmerskifer og ulike gneiser. Landskapet er preget av en bratt dal med en bratt dalende inn mot Glombreen og Istinden. Spilderdalsvatnet noen kilometer ovenfor deltaet fungerer som sedimentasjonsbasseng. Generelt er nedslagsfeltet fattig på løsmassedekke. Elveløpet er samlet med enkelte banker på elvesletta som fyller deler av dalføret. I deltaområdet er det for øvrig myrdannelse og elveløpet har meandrering. I utløpet er en munningsbanke. Et stort, åpent basseng er avsnørt fra elva av en elvevoll/banke i ytre del av deltasletta. Deltaet har bygget ei deltaplattform ut i vannet, og det er ei større sandflate i overgangen til deltasletta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora og vegetasjon
   Området er en mosaikk av flere naturtyper. Det forekommer både lauvskog, barskog, og myrvegetasjon innenfor det avgrensede området. Utover dette er ikke vegetasjonen nærmere kjent.

   Tilgrensende vegetasjon

   Fugl
   Ingen spesielle verdier er registrert.

   Fisk
   Vassdraget er laks-, sjøaure- og sjørøyeførende.

   Pattedyr
   Det er registrert nordflaggermus i Spilderdalen, og våtmarksområdene kan ha en viktig funksjon som furasjeringsområde for arten.

   Friluftsliv
   Lokaliteten er et verdifullt friluftslivsområde som er benyttet til bading og fritidsfiske.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er bygd noen hytter i området.

   Jordbruk
   Det er registrert et lite område med naturlig og overflatedyrka mark på nordsida av elva.

   Tekniske inngrep
   Sideelva Lysvasselva løper sammen med Spilderdalselva i elvedeltaet. Lysvasselva får etter utbyggingen av Lysvatnet kraftverk bare tilført vann fra nedslagsfeltet nedenfor demningen til Lysvatnet. Lysvatnet er reguleringsmagasin for Lysvatnet kraftverk, som ble satt i drift i 1963. Også vann fra Matvatnet er overført til Lysvatnet. Lysvatnet kraftverk munner ut i Spilderdalsvatnet oppstrøms elvedeltaet.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Landarealene er lagt ut som LNF-sone 1 i kommuneplanen. Innenfor områdene merket LNF-sone 1 tillates ikke spredt bolig-, ervervs-, eller fritidsbebyggelse, da det foreligger viktige landbruks-, natur- eller friluftsinteresser.

  Vernestatus

   Området er ikke sikra.

  Tilrådinger

   I forbindelse med den kommunale kartlegging av naturtyper, jfr. DN-håndbok 13-1999, bør området vurderes som viktig for biologisk mangfold.

  Referanser

   Christensen, G. 1994.
   Fiskeribiologisk undersøkelse for Fylkesmannen i Nordland 1992, med hensyn på sjørøye, sjøørret og lakseyngel lokaliteter. Rapport. 51 s.

   Skoglund. T. 2001
   Referat fra møtet i forum for biologisk mangfold 06.12.2001. Meløy kommune, Plan- og driftsetaten.
   Kopi av brev til Fylkesmannen i Nordland. 2 s. + vedlegg.

   Statens Kartverk Nordland 2000b.
   Vassdrag med anadrome laksefisk; Salten. Status pr. 1. oktober 2000.
   Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbasen • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret