Til forsiden

Sundfjorddalselvas utløp i Sundfjorden

Regine: 161.120 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 286
Kommune : Gildeskål ( 1838)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1928-1
ØKblad : DU209-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DU209-5-1 ( ) fra 1970*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog og annen fastmark371.314.1
  By/tettbygd areal med åpen struktur11213.92.7
  Områder tilknytta veg/jernbane12221.74.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23110.82.1
  Blandingsskog3139.92
  Fjell i dagen / blokkmark33261.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333127.425.1
  Gruntvannsområder i elver/vann51383.416.5
  Gruntvannsområder i sjø5227414.6
  Hav og sjøområder52388.517.5
  SUM506.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal135.67
  Jordbruksareal210.82.1
  Skog og annen fastmark3214.642.3
  Våtmarker400
  Vann5245.948.5
  SUM506.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 29.06.1991 Flyoppgave: 11160-EP12

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen deltaets nærområdet består av kvartsitt og dioritt, men det er også andre bergarter i nedslagsfeltet som glimmerskifer, kalkglimmerskifer og ulike gneiser. Landskapet er preget av en bratt dal med en bratt dalende inn mot Glombreen og Istinden. Spilderdalsvatnet noen kilometer ovenfor deltaet fungerer som sedimentasjonsbasseng. Generelt er nedslagsfeltet fattig på løsmassedekke. Elveløpet er samlet med enkelte banker på elvesletta som fyller deler av dalføret. I deltaområdet er det for øvrig myrdannelse og elveløpet har meandrering. I utløpet er en munningsbanke. Et stort, åpent basseng er avsnørt fra elva av en elvevoll/banke i ytre del av deltasletta. Deltaet har bygget ei deltaplattform ut i vannet, og det er ei større sandflate i overgangen til deltasletta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora og vegetasjon
   Vegetasjonen er prega av et kystnært klima med dels store nedbørsmengder. Deltaområdet er sterkt påvirka av inngrep, og det er derfor lite igjen av naturlige vegetasjonssamfunn på havstrandengene.

   Tilgrensende vegetasjon
   Fjellsida øst for deltaet er en rik og frodig bjørkeli med høgstauder. Lia er bratt og påvirket av både kraftgate og bilvei, men har likevel betydelige biologiske kvaliteter. Mye selje og noe osp i deler av lia.

   Fugl
   Det foreligger ingen bestemte opplysninger om spesielle ornitologiske forekomster.

   Fisk
   Det foregår et utstrakt fiske etter anadrom laksefisk fra utløpet av Sjøfossen kraftstasjon og ned til sjøen. Enkelte år tas det over 1 tonn med laks og aure. I følge Statkraft Grøner (2000) er en eventuell stedegen stamme svært tynn.

   Pattedyr
   Det foreligger ingen spesielle opplysninger om deltaets eventuelle funksjon for pattedyr.

   Friluftsliv
   Sundsfjorddalen er et lett tilgjengelig friluftsområde med rike opplevelsesmuligheter særlig knyttet til elva. Det selges fiskekort i regi av Sundsfjord elveeierlag.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ved selve utløpet til fjorden står det flere bygninger, deriblant flere naust, et forsamlingshus og hus tilhørende en gammel gård. I tillegg har Statens Vegvesen en hall stående nede på øyra.

   Jordbruk
   Det er ingen aktiv gårdsdrift i bygda, men deler av den dyrka marka blir høstet.

   Tekniske inngrep
   To kraftverk er plassert innerst i Sundsfjorden, Sjøfossen kraftverk og Sundsfjord kraftverk. Sjøfossen Energi fikk i 2005 konsesjon fra Olje- og energidepartementet til ytterligere ei utbygging av Sundsfjord-vassdraget (Reinskar kraftverk). Sundsfjord kraftverk ble igangsatt 1960-63, og det er bygd utløpskanal i deltaet fra stasjonen. Vann er overført fra tilliggende vassdrag, Forsåga og Arstadåga, og det er dermed betydelig større menger vann som går gjennom deltaet. Det er ytterligere to kraftverk oppe på fjellet, Langvann og Forså.

   Nedenfor Sjøfossen Kraftstasjon krysser veien til Sundsfjordalen elva med bru. Videre er det utfyllinger i ytre deler av osen, og det er gjort en del masseuttak/-forflytninger i de indre delene. I tillegg krysser Rv 17 elveutløpet.

   Forurensing
   Ikke kjent.

  Planstatus

   Grensa mellom elv og sjø er fastsatt i henhold til lov om innlandsfiske. I kommunens kystsoneplan er Sundsfjorden mot Hamn avsatt som et mulig område for røyeoppdrett. Videre er selve deltaet nedenfor Rv 17 betegnet som Landbruks-, Natur- og Friluftsområde i kommuneplanens arealdel, hvor det ikke er tillatt med spredt bebyggelse.

  Vernestatus

   Det er ikke foreslått vern av området.

  Tilrådinger

   Lokaliteten bør undersøkes nærmere med hensyn på eventuelle ornitologiske verdier.

  Referanser

   Amundsen, P. A. 1983.
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Sundsfjordområdet i 1983.
   Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum. 92 s.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbasen

   Salten Kraftsamband. www.sks.no

   Muntlige kilder
   Fagkonsulent i landbruket, Gildeskål kommune. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret