Til forsiden

Kjerringhalselvas utløp i Luktvatnet

Regine: 152.E (FUSTA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 288
Kommune : Vefsn ( 1824)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 136 meter
N50blad : 1927-3
ØKblad : DQ187-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Fusta ( 152/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DQ187-5-4 ( ) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121.30.1
  Områder tilknytta veg/jernbane1228.81
  Massetak/dagbrudd13120.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211384.3
  Lauvskog311125.614.3
  Barskog312208.323.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3330.70.1
  Myr41247.75.4
  Elver/kanaler51158.46.7
  Sjøer,vann og tjern512274.831.4
  Gruntvannsområder i elver/vann513110.512.6
  SUM876.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal112.11.4
  Jordbruksareal2384.3
  Skog og annen fastmark3334.638.2
  Våtmarker447.75.4
  Vann5443.750.6
  SUM876.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 12.08.1964 Flyoppgave: 2351-M7


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 25.06.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen er dominert av glimmergneis/glimmerskifer og lokalt med innslag av marmor og kvartsitt. Landskapet er preget av et rolig åslandskap med dalsenkningen rundt vatnet og i sydvest et markert fjellområde med alpint preg (Lukttinden 1343 m o.h.). Området ligger noe over marin grense og det er generelt sparsomt med løsmasser i nedslagsfeltet. Elveløpet har en del forgreining og banker i øvre del, for deretter å ha et samla løp inn i deltaområdet. På deltasletta deler elva seg igjen i flere løp og det er dannet karakteristisk munningsbanke og deltaplattform. Deltaområdet er tilnærmet vifteformet og et basseng er avsnørt av de oppgrunna sedimentene helt syd i Luktvatnet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Kjerringhalselva har sitt utløp i sørenden av Luktvatnet, og det er et særegent elvedelta.

   Flora og vegetasjon
   Området spenner over furumoer og blandingsskogområder. Landskapsmessig er det meget spesielt. Jordsmonnet er imidlertid fattig, og feltsjiktet domineres av ordinær gras- og lyngvegetasjon (blåbær, tyttebær og molte). Innimellom forekommer også grunne myrområder. I tresjiktet opptrer gran og bjørk, men noen steder finnes rikere områder med forekomst av gråor.

   Fugl
   Våtmarksområdet ved Luktvatnet har verdi som hekkelokalitet, samt kvile- og rastefunksjon i trekktidene. I tillegg til ulike arter ender og måkefugler er kanadagås, strandsnipe og rødstilk observert. Rødstilk er en norsk ansvarsart, dvs. en art som forekommer med minst 25% av den europeiske bestand i Norge. De nevnte fuglene hekker normalt langs vassdraget, men det er ofte at vårflommen ødelegger for dem. De tre siste årene er det ikke registrert hekking av kanadagås, og sommeren 2001 ble kun ett andekull registrert.

   Fisk
   Det er bestand av aure og røye i vassdraget, med til dels god kvalitet.

   Pattedyr
   Flere trekkruter for elg krysser Fustavassdraget, og Luktvatnet er et viktig leveområde for arten. Videre er det registrert spor etter vanlige arter som rev og mink i området. Av rødlistearter er oter og gaupe observert, begge er arter som bør overvåkes (DM).

   Friluftsliv
   Området er lite brukt i friluftssammenheng.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det finnes 4 hytter i området.

   Jordbruk
   Deler av området er dyrka mark, hovedsakelig ved elvemunningen og lenger sør langs elva. Delarealer brukes fremdeles som utmarksbeite. Videre drives det skogsdrift med årlig uttak av tømmer.

   Tekniske inngrep
   Det er bygget noen mindre veger i området (driftsveger). Videre kommer fylkesvegen inn langs østsida av Kjerringhalselva, i Nesbukta, ved sørenden av Luktvatnet. Ei kraftlinje går tvers over Stranda ved utløpet av Kjerringhalselva, og et grustak/sandtak ligger på østsida av elva lengst sør i deltaet. Ellers blir sand og grus fra elva tatt ut av grunneierne.

   Forurensing
   Vinterstid forekommer en del støy fra ulovlig ferdsel med snøscooter.

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel er elvedeltaet avsatt som LNF område sone 3B. Hensikten er å hindre hyttebygging i de mest sårbare biotoper og landskapsområder og å påse at hyttebygging ikke skjer på bekostning av viktige næringsinteresser. I disse områdene tillates ikke fradeling og oppføring av bebyggelse uten etter byggeplan. Tomtegrenser og bebyggelse må i så fall plasseres minst 50 m fra Luktvatnet, og slik at turveger og stier ikke bygges igjen.

  Vernestatus

   Vassdraget er varig verna Verneplan II for vassdrag.

  Tilrådinger

   Av hensyn til viltet bør ferdsel med snøscooter ikke forekomme. Videre bør lokaliteten vurderes som viktig/regionalt verdifull i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen, verdisetting av biologisk mangfold.

  Referanser

   Direktoratet for naturforvaltning 1992.
   DN-rapport 1992-7: Verneplan I og II for vassdrag. Vedlegg.

   Fylkesmannen i Nordland. Naturbase.

   Kommuneplan for Vefsn 1991.
   Kommuneplanens arealdel 1994 - 2005, oversiktskart - arealdel.
   Kommunestyrets vedtak, sak K52/94, 04.05.91.

   Muntlige kilder
   Bjerknesli, Normann. Grunneier
   Miljøvernlederen, Vefsn kommune. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret