Til forsiden

Aulielvas utløp i Byfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 014.12 Beskrivelse av Regine

   Aulideltaet er et delta med tydelige elvebanker dannet av Vestfolds nest største elv

  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 29
  Kommune : Tønsberg ( 704)
  Fylke : Vestfold ( 7 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1813-1
  ØKblad : CK030-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ilene naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Internasjonalt : RAMSAR-områdeBeskrivelse av RAMSAR
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CK030-5-2 (AULI) fra 1990*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11216.61.1
  Industri og handelsområder121205.913.2
  Områder tilknytta veg/jernbane12281.85.3
  Havneområder1230.50
  Åker og fulldyrka eng/beite211555.535.7
  Lauvskog31125.41.6
  Barskog312120.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333214.213.7
  Elver/kanaler511107.66.9
  Sjøer,vann og tjern5120.70
  Gruntvannsområder i elver/vann5130.70
  Gruntvannsområder i sjø5221398.9
  Hav og sjøområder523198.112.7
  SUM1558100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1304.819.6
  Jordbruksareal2555.535.7
  Skog og annen fastmark3251.616.1
  Våtmarker400
  Vann5446.128.6
  SUM1558100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: Flyoppgave:

  Satellittbilde


  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Klakegg O. Og Sørensen R. 1991 1813-1

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer et nedslagsfelt som er generelt fattig på løsmasser. I dalbunnen er det breelvavsetninger og elveavsetninger og i ytre del også hav- og strandavsetninger. Deltaet legger innerst i Lyngdalsfjorden ved enden av en fluvial/glasifluvial dalfylling. Elveløpet har i den nederste del et samlet løp, med noen midtbanker/sidebanker og også velutviklet meandrering. Ved munningen av elva er det flere karakteristiske munningsbanker (Storøya, Orreøyene og Stamsøya) som indikerer fortsatt aktiv bunntransport av materiale ut i fjorden. Jfr. tidsserie fra flyfoto. Fronten mot fjorden, sør for elveutløpet (Kvåviksanden) er jevnet av bølger og strandvaskingsprosesser til en flott sandstrand og her er det også dannet strandvoller. Deltaet er et klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Vestfold, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Plantelivet
   I gruntvannsområdene finnes store forekomster av ålegras og tarmgrønske. Strandsonen på Vestre Ilene er dominert av salturt som vokser på leirholdige strender som regelmessig oversvømmes ved høyvann. Tette takrørvegetasjon dekker områdene øst for Aulielva og vest for bekken ved Vestre Ilene (Hognesbekken), mens starrbelter og havsivaks dominerer langs Hogsnesbekkens utløp. Innenfor salturtsonen følger beitede strandenger med saltsiv, rødsvingel, krypkvein og smalkjempe. I denne sonen har de åpne områdene blitt invadert av bl.a. furu og einer. Til sammen er det registrert ca 200 karplantearter i området.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen består av en takrørbrem på østre del av Aulielva og beitet strandeng på vestre del. Lauvtrær opptrer på opplagt voll på østsiden.

   Fuglelivet
   Til sammen er det registrert ca. 240 fuglearter i Ilene. Mye av årsaken til det rike fuglelivet er de store og sammenhengende gruntområdene som blottlegges ved fjære sjø. Her avsettes næringsstoffer fra sjø, elv og bekker og tilsig. Dette fører til høy produksjon av alger, snegler, muslinger og andre næringsdyr. Ilene (våtmarksområdet og deltaområdet) har sin viktigste funksjon som trekk- og rastelokalitet og er et viktig RAMSAR-område, dvs. at det rangerer blant de våtmarksområder som har høyest verneverdi i landet og som også inngår i et internasjonalt nettverk av slike områder. Mange sjeldne arter for Norge er registrert her.

   Fisk
   Aulivassdraget er lakse- og sjøørretførende. Vassdraget er definert som kategori 3 i DNs klassifiseringssystem. Det innebærer at produksjonen av sjøørret er redusert i forhold til naturgitt kapasitet på grunn av inngrep og forurensning.


   Pattedyr
   Trolig bestander av oter og mink.

  Inngrep

   De øvre delene av elvedeltaet framstår som en elveslette med tydelige spor etter tidligere elveleier. Området er delvis nedbygd av industribygg, travbane og jernbane/veier samt oppdyrket. Den yngste delen av deltaet ut mot fjorden er delvis urørt, men brukes i noen grad som beiteområde. Ingen bebyggelse ved elveosen utover et fugleobservasjonstårn.

   Jordbruk:
   Aulideltaets tilliggende områder er dominert av intensivt jordbruk.

   Tekniske inngrep
   Det er ingen tekniske inngrep i deltaet. Aulivassdraget som helhet er ikke regulert, men er preget av mange små tekniske inngrep som vannuttak, kanalisering, bekkelukking og dammer i forbindelse med fløting og møllevirksomhet.

   Forurensing
   Den største forurensingskilden i vassdraget er utslipp av næringssalter fra landbruket og punktutslipp av kloakk. Avrenning og erosjon har bidratt til at elva blakkes av leire i perioder med stor nedbør.

  Vernestatus

   Ilene naturreservat ble opprettet i 1981 med hjemmel i Lov om naturvern. Formålet med fredningen er å bevare et naturlig våtmarksområde med interessant planteliv og et særlig rikt og variert fugleliv. Ilene naturreservat er et RAMSAR-område.

  Tilrådinger

   Fylkesmannen i Vestfold har ansvaret for forvaltningen av Ilene naturreservat, hvilket innebærer bl.a. skjøtsel, oppsyn og behandling av dispensasjonssøknader m.m. Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for naturreservatet (1988). Her er det lagt opp til en varsom skjøtsel som har til formål å opprettholde verneverdiene i reservatet (beiting m.v.). Inngrep som utføres i vassdraget utenfor naturreservatet bør også vurderes i forhold til eventuelle negative innvirkninger på reservatet/deltaet.

  Geologi og landskap
 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret