Til forsiden

Skamdalselvas utløp i Nedre Skamdalsvatn

Regine: 174.2B0 (LAKSELVA (BEISFJORD)) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 294
Kommune : Narvik ( 1805)
Fylke : Nordland ( 18 )
Høyde over havet: ca. 150 meter
N50blad : 1431-4
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1431-4

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog31203.735.6
  Områder tilknytta veg/jernbane1225.71
  Myr41216829.4
  Elver/kanaler511118.620.7
  Sjøer,vann og tjern51275.813.3
  SUM571.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal15.71
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3203.735.6
  Våtmarker416829.4
  Vann5194.434
  SUM571.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 23.06.1990 Flyoppgave: 10052-G09

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består hovedsakelig av grunnfjell av diorittisk til granittisk gneis/- migmatitt. Landskapet består av iseroderte dalfører mellom fjellområder på opptil 1600-1700 m o.h. Skamdalsvatn fungerer som sedimentasjonsbasseng i dalen og materialtransporten i elva ned mot deltaområdet i Nedre Skamdalsvatn er derfor liten. Det er elv- og breelvavsetninger i dalføret i tillegg til et varierende morenedekke. I fjellområdene er løsmassedekningen liten. Utover elveavsetningene i dalbunnen er det store myrområder, dels strengmyrer, i særlig grad ut mot og i deltaområdet. Elveløpet renner samlet gjennom dalen og banker forekommer. På deltasletta er det noe meandrering/avsnørte meandre og spor av ulike løp som i ytre del er adskilt av elvevoller, banker og små øyer. Samlet har dette gitt et variert landskap med våtmarksområder, vannløp og mange små øyer og tanger. Deltaet er karakterisert som et fuglefotdelta, men har også mange likhetstrekk med "myrdelta".

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Nedre Skamdalsvatn ligger i Skamdalen, rett sør for Beisfjord.

   Flora og vegetasjon
   Skog og myr er dominerende hovednaturtyper innenfor det avgrensede området. Vegetasjonen er for øvrig ikke nærmere kjent.

   Fugl
   Nedre Skamdalsvatn er meget grunt og har store deltaområder. Andefugl og vadere er likevel bare sparsomt forekommende her. Rovfugl forekommer i området.

   Fisk
   Vassdraget har oppgang av anadrom laksefisk.

   Pattedyr
   Skamdalen er et viktig helårsområde, og særlig overvintringsområde for elg. Mink er meget vanlig langs vassdraget, mens oter bare forekommer tilfeldig og sporadisk. Oter er en rødlisteart som bør overvåkes (DM).

   Friluftsliv
   Området er privateid, og grunneierne er organisert i Beisfjord grunneierlag. Det jaktes storvilt i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Foruten noen hytter langs veien på østsida av deltaområdet, er området lite berørt.

   Jordbruk
   Nei.

   Tekniske inngrep
   Ei større kraftlinje krysser området, og på østsida av elvedeltaet fører en vei opp til Øvre Skamdalsvatnet.

   Forurensing
   Ikke kjent

  Planstatus

   Narvik kommune har ennå ikke noen arealplan, men den er under utarbeiding, Narvik vedtok sin arealdel 24.11.05. I den kommende arealplanen vil området sannsynligvis bli lagt ut som LNF område.

  Vernestatus

   Området er ikke sikret.

  Tilrådinger

   Lokaliteten bør undersøkes nærmere med hensyn til de naturfaglige kvalitetene i området.

  Referanser

   Miljøverndepartementet 1985.
   Samlet Plan. Fagrapporter - vilt II.
   Nordland fylke. 173 s. + vedlegg.

   Statens Kartverk 2001.
   Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Jakt- og fiskekart. Målestokk 1:250 000.

   Muntlige kilder
   Avdelingsleder Landbruk- og naturforvaltning, Narvik kommune. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret