Til forsiden

Ostres utløp i Bråtåvatnet

Regine: 002.DHEB (OSTRI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 298
Kommune : Skjåk ( 513)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 537 meter
N50blad : 1518-4
ØKblad : BK091-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Ostri m Tundra ( 002/12 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BK091-5-1 (GJERDEDE) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11217.60.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12211.90.5
  Massetak/dagbrudd1311.70.1
  Åker og fulldyrka eng/beite21124911.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23177.33.4
  Lauvskog31146.12.1
  Barskog3121071.847.7
  Blandingsskog313190.8
  Fjell i dagen / blokkmark3324.50.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333723.2
  Myr41231.31.4
  Elver/kanaler511593.826.4
  Sjøer,vann og tjern5123.50.2
  Gruntvannsområder i elver/vann51347.22.1
  SUM2246.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal131.21.4
  Jordbruksareal2326.314.5
  Skog og annen fastmark31213.454
  Våtmarker431.31.4
  Vann5644.528.7
  SUM2246.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 24.08.1981 Flyoppgave: 7030-X05

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 21.06.1991


  © Foto: Jon Arne Eie 07.08.1991

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedbørfeltet ligger i det nordvestlandske grunnfjellsområdet og bergrunnen består av migmatittisk gneis, granittisk og granodiorittisk sammensetning (Sigmond et al. 1984). Dalførene i nedbørfeltet er tydelig glasialt utformet med et U-formet tverrprofil, bratte dalsider, overfordypninger og dalklyper. Elva har stedvis dannet canyonstrekninger, der elva "knekker" i lengdeprofilet og der sideelver kommer fra flate viddeområder ned mot de bratte dalsidene. De kvartære løsmasseavsetningene i området er vesentlig morene. Disse er mektige i dalbunnen og nedre del av dalsidene. Fjellområdene har et forholdsvis tykt sammenhengende morenedekke. Oppstrøms Bråtåsagi ligger et bekkenområde hvor Bråtåvatn er i ferd med å fylles opp av finsedimenter. Oppstrøms vatnet er løpsmønsteret komplekst med både meanderbuer, oppsplitting og bankedannelser. De ulike løpsformene kan relateres til ulike vannførings- og transportforhold over en lengre tidsperiode. Systemet ser i dag ut til å være relativt stabilt (Elster og Bogen 1990). Bergrunnen består av tungt forvitrelige gneiser og vannkjemien reflekterer nedbørens sammensetning. pH ligger innen intervallet 5.8-6.8.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Bråtåvatndeltaet er bygd opp der elva Ostre renner inn i Bråtåvatnet (537 m.o.h.), Skjåk kommune. Deltaet er middels berørt av inngrep og er stort med sine 2247 dekar. Deltaet strekker seg gjennom nesten hele vatnet. Ostre har et nedbørfelt på 582 kvadratkilometer, drenerer de nordøstlige deler av Breheimen og er et typisk brevassdrag. Ostre er varig verna mot vannkraftutbygging.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Deltaet domineres av barskog og jordbruksarealer. I deltaet finnes vegetasjonstypene; elvesnelle-sump, flaskestarr-sump og stolpestarr-sump (Bendiksen et al. 1991).

   Fauna
   Bråtåvatnet utgjør en av de viktigste biotopene for våtmarksfugl der enkelte vadere hekker i tette kolonier. Det er registrert tranehekking i Bråtåvatn siden 1992 (Anon 1994). Nedbørfeltet har ellers betydning for sårbare rovfuglarter. Aure er eneste fiskeart i vassdraget. Ostre er ei god fiskeelv hvor det fiskes mye med stang, spesielt ovenfor og nedenfor Bråtåvatnet (Rønningen 1985). Walseng (1990) registrerte 20 arter krepsdyr i vassdraget.

   Landskap
   Kulturlandskapet i Bråtågrenda danner sammen med Bråtåvatnet et estetisk pent landskapsbilde. I den nasjonale registreringen av viktige kulturlandskapsområder er Bråtågrenda med som ett av 13 prioriterte områder i Oppland (Ryen 1994).

  Inngrep

   Det er tatt ut masse oppstrøms Bråtåvatnet (Anon 1994). Det er endel jordbruksarealer i og rundt hele deltaet. Det er litt bebyggelse rundt, vei med bru gjennom og en kraftledning over deltaet.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Det er meldt om oppstart av arbeid med en plan for Breheimen og Mørkrisdalen nasjonalpark. Deltaet ligger innenfor området som omfattes av planarbeidet. Deltaet ligger i Ostre m/Tundra vassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Planstatus

   Vannarealene i deltaet er i kommuneplanens arealdel foreslått lagt ut som område for særskilt bruk eller vern av vassdrag med arealbruksformål naturvern og friluftsliv. Landarealene er foreslått som LNF-område med forbud mot spredt boligbygging.

  Dagens bruk

   De viktigste brukerinteresser i deltaet er jordbruk og friluftsliv.

  Referanser

   Anon 1994. Vassdragsplan for Otta. Status, mål og tiltak. Skjåk, Lom, Vågå og Sel kommuner.

   Bendiksen, E., Fangan, B. M., Hvoslef, S., Often, A., Pedersen, O. og J. Wesenberg 1991. Verneplan 4. Botaniske befaringer fra 40 vassdrag på Østlandet og Sørlandet. NINA utredning 24.

   Elster, M. og J. Bogen 1990. Verneplan 4, geofaglig vurdering av vassdrag i Hedmark og Oppland. NVE rapport v41.

   Fylkesmannen i Oppland 2004. Verdier i Ostrivassdraget, Skjåk kommune i Oppland. Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat. VVV-rapport 2004-1.

   Rønningen, O. 1985. Fagrapport fisk. Samla plan, Oppland fylke 1982/83.

   Ryen, I. A. 1994. Nasjonal registrering av kulturlandskap - Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 1/94.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser.

   Walseng, B. 1990. Verneplan 4. Ferskvannsundersøkelser i 13 vassdrag i Oppland og Hedmark. NINA Utredning 16. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret