Til forsiden

Tokkeånis utløp i Bandak

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 016.BD6 (VEST-VASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 30
  Kommune : Tokke ( 833)
  Fylke : Telemark ( 8 )
  Høyde over havet: ca. 72 meter
  N50blad : 1513-4
  ØKblad : BK034-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BK034-5-2 (EIDSBORG) fra 1992*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112332.429.5
  Industri og handelsområder12121.41.9
  Områder tilknytta veg/jernbane122504.4
  Åker og fulldyrka eng/beite21117.41.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23132.62.9
  Lauvskog31114.71.3
  Barskog312150.113.3
  Blandingsskog313176.215.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33321.81.9
  Elver/kanaler51114112.5
  Sjøer,vann og tjern512159.114.1
  Gruntvannsområder i elver/vann51311.81
  SUM1128.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1403.835.8
  Jordbruksareal2504.4
  Skog og annen fastmark3362.832.1
  Våtmarker400
  Vann5311.927.6
  SUM1128.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1972 Flyoppgave: 1075-F9


  © Norge i Bilder Flyfotodato:

  Foto


  © Foto: Håvard Solhøi 09.1999


  © Foto: Tokkeånis utløp i Bandak

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaet ligger innerst i Bandak, med vannstand 72-69 mo.h. Området har bratte U-formede dalsider med fjell og åser omkring på 8-900 mo.h. Nedslagsfeltet er preget av dels meget bratte gradienter bl.a med markerte canyondannelser. Breelvavsetninger finnes vest for deltaet (terrasser) med nivå som korresponderer med havnivået slik det var i "Telemarksfjorden" etter istiden. Elveavsetningene i dalbunnen har grovt materiale med dels mye stein og grusmateriale, deltaflatene domineres av sand. Deltaet er(har vært) preget av bunntransport av materiale. Elveløpet i ytre del er forgreinet og i den senest aktive del av deltaet, sør for Dalen sentrum er det er dannet flere øyer (banker) i ytre del av deltaet. Størst er Buøya som ligger mellom to større løp. Det søndre løpet (Asiaevja) er hovedløp med karakteristiske munningsbanker. Nordre deltaflate (hevet deltaflate ca 75+ -mo.h.) er i dag inaktiv og helt nedbygd av sentrumsbebyggelsen i Dalen. Et større gruntvannsområde ligger i ytterkant av deltaet og fyller hele dalbredden, her blir store sand- og mudderflater tørrlagt ved lav vannstand. Dagens aktive deltaflate og de fluviale prosesser er imidlertid nå sterkt redusert pga vassdragsregulering og forebyggende tiltak for bebyggelsen i deltaområdet. Langs store deler av elveløpene er det bygget forbygninger og også etablert terskler.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   På en strandeng som går over i fukteng mot strandbredden i friområdet ved bredden av Bandak rett øst for Dalen Hotell finnes Telemarks eneste kjente lokalitet av Klokkesøte (Gentania pneumonanthe) som i DN - rapport 1994 - 2 er foreslått som varig vernet. I det samme området vokser en annen sjeldenhet; Hartmannstarr (Carex hartmanii) som bare er funnet på fire intakte lokaliteter i Telemark. Der denne arten vokser er området svært myret og delvist bevokst med vierkratt, Salix sp.

   Kantvegatasjon
   I stor grad intakt, i alle fall i deler av området. Spesielt øyene i munningsområdet er upåvirket av menneskelig aktivitet.

   Fugl
   Rasteplass for andefugl og vadere under trekket vår og høst. Det også registrert sangsvaner i området. Fast overvintringsplass for stokkand, kvinand og fossekall. Hekkeplass for knoppsvane. Tidligere hekkeplass for gråhegre (1980-tallet). Stokkand, kvinand og laksand hekker også i området, det samme gjør trolig rødstilk, enkeltbekkasin og mange sangere (gulsanger, hagesanger, munk. torsanger, løvsanger og gransanger).

   Fisk
   Tokkeåni, eller Dalaåi som den kalles ved utløpet i Bandak, er svært viktig som gyteelv for storørretstammen i Bandak. Det er innført fredningssone i området for å regulere fisket som til tider har vært svært intensivt. Ellers er det en tett bestand av sik i Bandak som trolig bruker deltaområdet i forbindelse med næringssøk og gyting.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Store deler av deltaet er bebygget. Mye av Dalen sentrum ligger på deltamasser. I de mer upåvirkede delene av deltaet er det også noe bebyggelse, blant annet Dalen hotell, et renseanlegg og en campingplass.

   Jordbruk
   Svært begrenset omfang

   Forurensning
   Et renseanlegg ligger i deltaområdet med utslipp på dypt vann i Bandak. Enkelte punktutslipp av kloakk i elva. Lite landbruksrelatert forurensning.

   Tekniske inngrep
   Sterkt regulert elv, i perioder er vannføringen svært lav. Veier går gjennom området, spesielt på sørsiden av elva ligger det en vei langs vassdraget i deltaet. Store området er utfylt i forbindelse med bebyggelsen.

  Vernestatus

   Ingen statlige verneområder.

  Tilrådninger

   Gjør kommunen oppmerksom på lokalitetene med klokkesøte og hartmannstarr på deres eiendom. La lokalitetene være urørte, ikke fortsette opparbeidelsene av friområdet uten å ta hensyn. Ønskelig med øket minstevannsføring i elva. Ta vare på og eventuelt utvid områdene med kantvegetasjon. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret