Til forsiden

Lågens utløp i Losna

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 002.DE7 (LÅGEN) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 300
  Kommune : Ringebu ( 520)
  Fylke : Oppland ( 5 )
  Høyde over havet: ca. 181 meter
  N50blad : 1817-4
  ØKblad : CJ080-5-4
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Fåvang naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Ikke registrert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CJ080-5-4 (ÅRNES) fra 1991*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11220.60.5
  Områder tilknytta veg/jernbane1221754.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211658.417.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23142.91.1
  Lauvskog311607.615.9
  Barskog31210.40.3
  Blandingsskog3131.20
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333423.411.1
  Elver/kanaler5111873.649
  Sjøer,vann og tjern51213.30.3
  SUM3826.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1195.65.1
  Jordbruksareal2701.318.3
  Skog og annen fastmark31042.627.2
  Våtmarker400
  Vann51886.949.3
  SUM3826.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 03.07.1991 Flyoppgave: 11198-E04


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 13.06.2004

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 12.06.1995


  © Foto: Ola Hegge 20.10.2000


  © Foto: Ola Hegge 20.10.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i området består av sandstein og leirskifer i veksling (Sigmond et al. 1984). Strendene består nesten utelukkende av finkornet, elvetransportert materiale, mest silt. Bare over korte strekninger finner en grovere materiale, som der noen av sideelvene munner ut i Lågen (Fremstad 1985). Sannsynligvis hadde Losna en langt større utstrekning etter istidens avslutning enn i dag. I postglacial tid har deltaet blitt bygd frem til den nåværende posisjon.

   Deltasletten, en elveslette som er utviklet på topplagene av et delta, strekker seg muligens helt opp til Hundorp, en avstand på 23 kilometer. Målinger viser en betydelig sedimentasjon på strekningen. Suspensjonstransporten inn i deltaet er på 95000 tonn/år (Bogen 1983.). Pålagringsmønstret i deltaområdet preges av en fremrykkende deltafront, noe som medfører at det foregår en aggradasjon i løpene og på elveslettene bakenfor (Huseby og Hole 1987).

   Biologiske indikatorer viser at vannkjemien er moderat påvirket av næringssalter (Kjellberg et al. 1999).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Losnadeltaet er bygd opp der Lågen renner ut i innsjøen Losna (181 m.o.h.), Ringebu kommune. Deltaet er middels berørt av inngrep og er stort med sine 3827 dekar. Vassdragets nedbørfelt er på 11087 kvadratkilometer og drenerer Gudbrandsdalen. Det er etablert et naturreservat i området.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Området er meget komplekst og inneholder de fleste typer flommarksvegetasjon som utvikles på finkornet substrat. Ved vestbredden der Lågen går over i Losna, er det lagt opp sandbanker som er blitt kolonisert av mandelpil (Salix triandra) og etter hvert vokst i areal. Her finner vi hovedsakelig varianter av mandelpilkratt, men også gråor-heggeskog, viersump, elvesnelle-starrsump, duggpilkratt. Utenfor Fåvang kirke ligger et 2 kilometer langt og 6-700 meter bredt flommarksområde med tre større øyer og en "fastlandsslette". Anslagsvis halvparten av området er dyrket opp, det øvrige består av eloidevegetasjon i sideløp, elvesnelle- og starrsump, grassump/fuktenger, mandelpilkratt, gråor-pileskog, gråor-heggeskog og duggpilkratt. Linviktjønna er et av de to større vannene langs Lågen hvor det ikke er foretatt sjenerende inngrep de senere år. Her finner vi viersumpskog, elvesnelle- og starrsumper og grassumper/fuktenger med et forholdsvis artsfattig interiør (Fremstad 1985).

   Fauna