Til forsiden

Joras utløp i Lågen

Regine: 002.DK0 (LÅGEN) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 301
Kommune : Dovre ( 511) og Lesja (512)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 519 meter
N50blad : 1419-2
ØKblad : BT095-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Elvevifte Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BT095-5-2 (JORAMO) fra 1979*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Åker og fulldyrka eng/beite2113.20.2
  Lauvskog3114.80.3
  Barskog312110975.4
  Blandingsskog313956.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33374.75.1
  Elver/kanaler51118312.4
  Sjøer,vann og tjern5120.40
  SUM1470100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal23.20.2
  Skog og annen fastmark31283.587.3
  Våtmarker400
  Vann5183.412.5
  SUM1470100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1979 Flyoppgave: 2203-2110


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 19.08.2002

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Joravassdraget ligger på overgangen mellom tre ulike bergartskomplekser. Prekambriske gneiser i vest, eokambrisk sparagmitt i de høyereliggende delene og sedimentære og vulkanske bergarter i sør og øst. Overflaten er stort sett dekket av løsmasseavsetninger. Flere bresjønivåer har satt spor i avsetningene. Israndavsetninger danner viktige materialkilder for nåtidens elvetransport. Der hvor hovedelven skjærer gjennom løsavsetningene, er det gravet vekk betydelige materialmengder. Løsmassene og den aktive breerosjonen i de øvre deler av vassdraget gir stor materialetransport for deltautvikling. Det foregår stadig masseavlagringer i deltaet, og det skjer stadige endringer i elveløpene.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er dannet ved at elva Jora greiner seg ut i en mengde løp i det skrånende terrenget ned mot Lågen, Dovre og Lesja kommuner. Det er et stort delta med sine 1470 dekar. Jora munner ut i Lågen ca. 3 kilometer vest for Dombås sentrum. Nedbørfeltet ved utløp i Lågen er ca. 500 kvadratkilometer og drenerer opp mot Dovreområdet i nord og øst.

  Naturfaglige verdier

   Fauna
   Det er bestander av aure, ørekyte og harr i vassdraget.

   Flora
   Vegetasjonen i deltaet er dominert av furuskog og i tillegg litt oreskog inntil vannstrengen enkelte steder.

  Inngrep

  Vernestatus

   Jora er varig vernet mot kraftutbygging.

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel er vannarealene lagt ut som området for særskilt bruk eller vern av vassdrag, mens landarealene er LNF-område.

  Dagens bruk

   Den største brukerinteressen i deltaet er skogbruk.

  Referanser • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret