Til forsiden

Smådølas utløp i Tesse

Regine: 002.DHB2C (TESSA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 302
Kommune : Lom ( 514) og Vågå (515)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 854 meter
N50blad : 1618-2
ØKblad : BS087
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BS087 (FUGELSÆTRE) fra 1964*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Lauvskog31121.83.2
  Barskog3125.70.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333370.755.1
  Myr4121.40.2
  Elver/kanaler511114.717.1
  Sjøer,vann og tjern512158.423.5
  SUM672.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3398.259.2
  Våtmarker41.40.2
  Vann5273.140.6
  SUM672.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.07.1981 Flyoppgave: 7030-P19

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 29.09.1993


  © Foto: Dagfinn Claudius 29.09.1993

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i nedbørfeltet og i selve deltaet består av omdannede bergarter av prekambrisk alder i kaledonske dekker-charnockittiske til anortosittiske bergarter (Sigmond et al. 1984). Selve Smådalen har paleiske trekk og er bare i de indre deler synlig påvirket av iserosjon. Glasifluviale avsetninger finnes i små mengder i dalbunnen innerst i dalen og i noe større mengder foran munningen ut mot Tesse. Disse siste avsetningene har kvartærgeologisk verneverdi (Trond Stensby pers med.). Etter overføringen av Veo er vatnet blitt kraftig brepåvirket med stor mengde suspendert materiale. Ellers er det høy alkalitet og høy pH i vassdraget (Samla plan Smådøla).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Smådøladeltaet er bygd opp der elva Smådøla renner ut i innsjøen Tesse (841.5-853.9 m.o.h.), Lom kommune. Deltaet er middels berørt av inngrep og er lite med sitt areal på 673 dekar. I deltaet har elva et forgreinet løpsmønster. Smådøla drenerer et nedbørfelt på 380 kvadratkilometer og vannføringen er på 230 mill. kubikkmeter/år.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Deltaet domineres av arealer med sparsom vegetasjon.

   Fauna
   Det er bestander av aure i vassdraget (Hegge 1989). Ørekyte er imidlertid registrert i Sylvetjern som drenerer til Smådøla. Smådølavassdraget var opprinnelig viktig gyteelv for aure fra Tesse. Kanalisering og overføringen av breslamholdig vann fra Veo har redusert dennes betydning som gyteelv, og også ferskvannsevertebratefaunaen er sterkt berørt av dette (Hesthagen og Fjellheim 1987).

  Inngrep

   Det er ett reguleringsmagasin og en overføring i vassdraget som påvirker deltaet. Tessemagasinet har en reguleringshøyde på 12.4 meter, noe som gir store vannstandsendringer i ytre del av deltaet. Det breslampåvirkede vassdraget Veo er overført til Smådøla og har økt dennes vannføring og forårsaket betydelig sedimenttransport og erosjon. Dette har endret siktedypet i Tesse radikalt (Hesthagen og Fjellheim 1987). Det er et stort dyrkingsfelt på nordsiden av deltaet med kraftig kanalisering/forbygning av elveløpet for å sikre jordbruksarealene.

  [kilder: 14]

  Dagens bruk

   Viktigste brukerinteresse i deltaet i dag er jordbruk.

  Referanser

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Hesthagen, T. og A. Fjellheim 1987. Effects of transferring glacierfed water to a clear-water mountain river on the production and food organisms of Brown trout (Salmo trutta) in southern Norway. Regulated rivers: Reasearch and Management, 1: 161-170.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret