Til forsiden

Lenaelvas utløp i Mjøsa

Regine: 002.DC43 (LÅGEN) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 303
Kommune : Østre Toten ( 528)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 123 meter
N50blad : 1916-3
ØKblad : CQ062-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Totenvika naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CQ062-5-1 (TOTENVIKA) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1126.70.6
  Industri og handelsområder1212.10.2
  Områder tilknytta veg/jernbane1226.90.6
  Havneområder1230.10
  Åker og fulldyrka eng/beite211173.516
  Lauvskog31167.16.2
  Blandingsskog31342.83.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3334.90.5
  Elver/kanaler511262.4
  Sjøer,vann og tjern512756.669.6
  SUM1086.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal115.81.5
  Jordbruksareal2173.516
  Skog og annen fastmark3114.810.6
  Våtmarker400
  Vann5782.672
  SUM1086.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.07.1983 Flyoppgave: 7893-D50


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 03.06.2004

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 07.04.1997

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Follestad B. 1976 TOTEN 1916-3

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er bygd opp der Lena elv renner ut i Mjøsa (119.63-122.94 m.o.h.), Østre Toten. Deltaet er lite berørt av inngrep og er middels stort med sine 1087 dekar. Vassdragets nedbørfelt er på 292 kvadratkilometer og drenerer Østre- og Vestre Toten, Oppland og Hurdal, Akershus med en årlig avrenning på 110 millioner kubikkmeter.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Deltaet er omkransa av jordbruksarealer og i tillegg litt skog. Det er knyttet store verneverdier til skog- og engvegetasjon i området.

   Fauna
   Deltaet er en viktig trekklokalitet vår og høst, hekkelokalitet, furasjerings- og overvintringslokalitet for vade-, ande- og måkefugl. Det er registrert 220 fuglearter her. Den regionale rødlistearten sivhøne ble observert i 1990 (Opheim 1998). Det er bestander av 20 fiskearter i Mjøsa; aure, sik, lågåsild, harr, krøkle, abbor, hork, gjedde, lake, mort, vederbuk, gullbust, laue, karuss, brasme, ørekyte, nipigget stingsild, steinulke, hornulke og niøye (Hegge 1989). Lenaelva er gyte- og oppvekstelv for storaure fra Mjøsa. Det er en betydelig forekomst av andemusling (Anodonta anatina) i deltaet (Larsen et al. 1998).

   Vannkvalitet
   Den nedre del av Lenavassdraget er betydelig forurenset av jordbruksavrenning og avløp fra husholdning og industri (Fossum 1998, Kjellberg et al. 1999). Det er stadig episoder med akutt fiskedød i elva. Mjøsa har de senere år hatt en bra vannkvalitet flere tiårs innsats for å redusere næringssalttilførselen gjennom bla. Mjøsaksjonen (Nashoug 1999). Det er imidlertid problemer med forhøyede nivåer av flere miljøgifter i fisk og sedimenter i Mjøsa (Les mer).

  Inngrep

   Det har tidligere vært gjennomført betydelige inngrep i form av mudring/utgraving i deltaet. Vannføringa i elva er noe påvirket av reguleringer i nedbørfeltet hvor det er 10 mindre reguleringsmagasiner. Sommerstid kan vannføringen i elva bli meget lav som følge av blant annet stort vannuttak til jordbruksvanning. Vannstanden i deltaet påvirkes av at Mjøsa er regulert med 3.61 meter (Hegge 1989).

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Deltaet er vernet gjennom Totenvika naturreservat.

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel er den delen av deltaet som ligger innenfor Totenvika naturreservat båndlagt som vernet etter naturvernloven. De øvrige delene av deltaet er LNF-område.

  Dagens bruk

   De viktigste brukerintereser i deltaet er jordbruk, fiske og øvrig friluftsliv.

  Referanser

   Fossum, S. 1998. Lokal overvåkning av vannkvalitet i Oppland 1997. FMO, miljøvernavd. rapport 1/98.

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Kjellberg, G., Hegge, O., E.-A. Lindstrøm og J. E. Løvik 1999. Tiltaksorientert overvåkning av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport for 1998. NIVA rapport lnr 4022-99.

   Larsen, B. M., Hartvigsen, R., Økland, K. A. og J. Økland 1998. Utbredelse av andemusling (Anodonta anatina) og flat dammusling (Pseudanodonta complanata) i Norge: en foreløpig oversikt. NINA Oppdragsmelding 521: 1-32.

   Nashoug 1999. Vannkvaliteten i Mjøsa før og nå. Mjøsovervåkingen gjennom 25 år. Styringsgruppa for overvåking av Mjøsa. Del 1 og Del 2

   Opheim, J. 1998. Truede fuglearter i Oppland. FMO, miljøvernavd. rapport 2/98. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret