Til forsiden

Sotas utløp i Veltvatnet

Regine: 002.DHED (OSTRI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 306
Kommune : Skjåk ( 513)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 736 meter
N50blad : 1418-1
ØKblad : BH089-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Ostri m Tundra ( 002/12 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BH089-5-1 (VELTVATNET) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.50.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211295.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312.70.5
  Barskog31251.310.2
  Blandingsskog31320.14
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33322043.7
  Myr41217.23.4
  Elver/kanaler51148.79.7
  Sjøer,vann og tjern512112.822.4
  SUM503.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11.50.3
  Jordbruksareal231.76.3
  Skog og annen fastmark3291.457.9
  Våtmarker417.23.4
  Vann5161.532.1
  SUM503.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.08.1981 Flyoppgave: 7030-M08

  Foto


  © Foto: Harald Klæbo 09.1992

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Sotadeltaet er bygd opp der elva Sota renner ut i Veltvatnet (735 m.o.h.), Skjåk kommune. Deltaet er lite berørt og er lite med sine 503 dekar. Vassdraget drenerer et brerikt nedbørfelt. Tilhører de varig verna vassdragene Ostre og Tundra.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Deltaet domineres av sparsom vegetasjon med litt barskog.

   Fauna
   Veltvatnet er sammen med Bråtåvatnet de viktigste hekkeområdene for vannfugl innenfor Ostrivassdragets nedbørfelt. Det er observert 15 hekkende eller antatt hekkende våtmarksarter bla. siland, fiskemåke, gluttsnipe, toppand og grønnstilk i området (Fylkesmannen i Oppland 2004). Det er bestander av aure i Veltvatnet.

  Inngrep

   Det er jordbruksarealer i sørøstlige del av deltaet.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Det er meldt om oppstart av arbeid med en plan for Breheimen og Mørkrisdalen nasjonalpark. Deltaet ligger innenfor området som omfattes av planarbeidet. Deltaet ligger i Ostre m/Tundra vassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Planstatus

   Vannarealene i deltaet er i kommuneplanens arealdel foreslått lagt ut som område for særskilt bruk eller vern av vassdrag med arealbruksformål naturvern og friluftsliv. Landarealene er foreslått som LNF-område med forbud mot spredt boligbygging.

  Dagens bruk

   De viktigste brukerinteresser i deltaet er friluftsliv og jordbruk.

  Referanser

   Fylkesmannen i Oppland 2004. Verdier i Ostrivassdraget, Skjåk kommune i Oppland. Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat. VVV-rapport 2004-1.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret