Til forsiden

Krokånis utløp i Vasetvatnet

Regine: 012.L2C (SUNDHEIMSELVI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 307
Kommune : Vestre Slidre ( 543)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 795 meter
N50blad : 1617-2
ØKblad : BS070-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Myrdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BS070-5-2 (PÅLSET) fra 1993*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder tilknytta veg/jernbane1222.60.5
  Massetak/dagbrudd13110.2
  Åker og fulldyrka eng/beite2112.20.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23181.5
  Fjell i dagen / blokkmark3320.70.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333235.545.2
  Myr41220038.4
  Elver/kanaler511295.6
  Sjøer,vann og tjern51242.48.1
  SUM521.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal13.60.7
  Jordbruksareal210.22
  Skog og annen fastmark3236.245.3
  Våtmarker420038.4
  Vann571.413.7
  SUM521.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.07.1983 Flyoppgave: 7916-C24


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 05.09.2003

  Foto


  © Foto: Svein Erik Ski 15.09.1994

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Krokånideltaet er bygd opp der elva Krokåni renner ut i Vasetvatnet (796 m.o.h.), Vestre Slidre kommune. Deltaet er lite berørt av inngrep og er lite med sine 521.4 dekar. Hovedløpet bukter seg gjennom deltaet.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Deltaet domineres av sparsom vegetasjon og myr.

   Fauna
   Det er bestander av aure, ørekyte og abbor i Vasetvatnet.

  Inngrep

   Det er et masseuttak og en vei i deltaet.

   [kilder: 14]

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel er området vist som LNF-område. Det er byggeforbud i 100 m beltet langs vassdraget.

  Dagens bruk

   Den viktigste brukerinteressen i deltaet er friluftsliv.

  Referanser

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret