Til forsiden

Ottas utløp i Vågåvatnet

Regine: 002.DHC0 (OTTA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 309
Kommune : Skjåk ( 513)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 365 meter
N50blad : 1518-1
ØKblad : BO090-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Risheimøyi naturreservat omfatter deler av deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BO090-5-1 (SOGLO) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11216.41.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12216.71.1
  Massetak/dagbrudd1315.80.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14213.30.9
  Åker og fulldyrka eng/beite211308.720.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23135.92.4
  Lauvskog311391.726.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33399.86.8
  Elver/kanaler511583.339.5
  Sjøer,vann og tjern5123.40.2
  SUM1475100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal152.23.5
  Jordbruksareal2344.623.4
  Skog og annen fastmark3491.533.3
  Våtmarker400
  Vann5586.739.8
  SUM1475100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.08.1981 Flyoppgave: 7030-J35


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 23.08.2002

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 12.06.1995


  © Foto: Dagfinn Claudius 09.1996

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen består av migmatittisk gneis, granittisk og granodiorittisk sammensetning (Sigmond et al. 1984). uspensjonstransporten i innløpet til deltaet er på 54350 tonn/år (Elster et al 1996). Elvevannet har lav alkalitet, lavt kalkinnhold og lavt humusinnhold. Det er ingen forsuringseffekter (Kjellberg og Lindstrøm 1993, Fossum 1998).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Ottas delta i Vågåvatnet (364 m.o.h.), Skjåk kommune, er bygd opp der elva renner inn i vatnet. Deltaet er middels berørt av inngrep og er stort med sine 1475 dekar. elvetransporterte materialet er lagt opp i et delta av tallrike småøyer med til dels grunne løp imellom der sandbankene uten vegetasjon blottlegges ved lavvatn.

   Øyene ser ut til å bestå av et fundament av rullestein som de fleste steder er overleiret av sandlag av varierende tykkelse. Substrat og strandutforming avhenger av eksponeringen mot strøm. Eksponerte steder har sandoverleiret rullesteinsbunn, vanligvis helt uten eller med sparsom strandvegetasjon og skarpe erosjonskanter ut mot stranden. Naturreservatet Risheimøyi ligger i Vågåvatnet om lag midtveis i deltaet mot elva Bøvres munning. På denne strekningen er Vågåvatnet grunt og har flere øyer og store sandbankeområder; Risheimsøyi er den største øya. Øya er dannet av et system av låge, buktende løsmasserygger med sump- og gruntvannspartier imellom dem. Ryggene består trolig alt overveiende av finkornet materiale.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   I deltaet er de viktigste vegetasjonstypene graminiddominerte pionersamfunn på strendene og grasrik pionerkratt/skog på løsmasseryggene langs strendene og på øyenes høyereliggende partier. Floraen er relativt artsfattig og består nesten utelukkende av lite kravfulle arter, men er karakteristiske for flommarkene i Ottadalen. Risheimsøyi med sine sandrygger er nå overvokst og stabilisert av grasrik pionerkratt/skog som på forsumpet mark går over i viersumpskog. Krattene er blitt atskillig tettere og har økt betydelig i areal siden slutten av 1950-tallet (Fremstad 1986).

   Fauna
   Deltaet tjener som trekklokalitet vår og høst. Det er også flere hekkende vannfugl her med et forholdsvis stort innslag av andefugl. Inntil 1982 var det registrert 26 arter vannfugl her (Hoff 1982). Det er bestander av aure, røye, harr og ørekyte i Vågåvatnet (Hegge 1989).

  Inngrep

   De 10-15 siste årene er det opprettet en forbygning som binder sammen flere av øyene og kutter av løpene mellom dem og hovedløpet. Dessuten er det bakenfor forbygningen etablert grustak. Det har også vært gjennomført omfattende grusuttak i elva/deltaet som fører til økt erosjon oppe i deltaet og økt avsetning lenger ned. Det er jordbruksarealer i og rundt hele deltaet, og bebyggelsen går helt inntil deltaet.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

  Planstatus

   De deler av området som ligger innenfor Risheimøyi naturreservat er i forslaget til kommuneplanens arealdel foreslått som området båndlagt etter naturvernloven. De øvrige vannarealene i deltaet er i kommuneplanens arealdel foreslått lagt ut som området for særskilt bruk eller vern av vassdrag med arealbruksformål landbruk, naturvern og friluftsliv. Landarealene utenfor naturreservatet er foreslått som LNF-område med forbud mot spredt boligbygging.

  Dagens bruk

   Den største brukerinteressen er jordbruk.

  Referanser

   Elster, M. 1995. Sedimentundersøkelser i Etna-Dokka 1987-1993. NVE publikasjon 5/1995. Fossum, S. 1998. Lokal overvåkning av vannkvalitet i Oppland 1997. FMO, miljøvernavd. rapport 1/98.

   Fremstad, E. 1986. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Botaniske undersøkelser 2. Inventering av flommarkene i Ottadalen. Økoforsk rapport 1986(4):1-69.

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Hoff, K. 1982. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Oppland. FMO, miljøvernavd. rapport

   Kjellberg, G. og E.-A. Lindstrøm 1993. Konsekvensutredning i forbindelse med kraftutbygningsplanene i Øvre Otta. Undersøkelse av vannkvalitet og ferskvannsbiologiske forhold. NIVA rapport 0-92032.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret