Til forsiden

Nedre Dalåas utløp i Fyresvatn

Regine: 019.DC0 (FYRESDALSÅNA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 31
Kommune : Fyresdal ( 831)
Fylke : Telemark ( 8 )
Høyde over havet: ca. 280 meter
N50blad : 1513-3
ØKblad : BL028-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BL028-5-1 (MOLANDSMOEN) fra 1982*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1128.80.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12217.81.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211104.79
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2313.40.3
  Barskog312345.729.6
  Fjell i dagen / blokkmark33210.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33314.91.3
  Myr41215.91.4
  Elver/kanaler511463.9
  Sjøer,vann og tjern512340.629.1
  Gruntvannsområder i elver/vann513270.723.1
  SUM1169.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal126.62.3
  Jordbruksareal2108.19.2
  Skog og annen fastmark3361.630.9
  Våtmarker415.91.4
  Vann5657.356.2
  SUM1169.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 09.07.1982 Flyoppgave: 7452-H14


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 10.09.2004

  Foto


  © Foto: Håvard Solhøi 09.1999

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaet ligger ved Nordenden av Fyresvatn i et U-formet og iserodert dalføre. Åsene omkring er 700- 900 mo.h. Det er store breelvavsetninger i dalbunnen og deltaet har sitt kildemateriale i første rekke fra disse avsetningene. Vesentlig sand/finsand. Dalaåi har et løp med noe meandrering og forgreininger i området ovenfor deltaet. Deltaet er preget av bunntransport av materiale og i noen grad også bølgeaktivitet i strandsonen. En stor sandgrunne når ca 500m ut fra nedre Dalåis utløp. Vest for utløpet er etpar mindre avsnørte sjøer/sumpområder med akkumulasjon av organisk materiale. Forøvrig er det betydelige gruntvannsområder ved Nordenden av Fyresvatn, dels med bakgrunn i breelvavsetninger i området. Vassdraget er regulert og reguleringshøyden i Fyresvatn er ca 5m. Dette påvirker selvsagt de naturlige fluviale prosessene (og strandvaskingsprosesser) i området.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Furumoer i sandig jordsmonn øst for elva. Ung, glissen skog, tydelig formet av skogdrift. Et tettere bestand av gran på vestsiden av elva.

   Kantvegatasjon
   Noe skog ned mot elva ved utløpet, ellers lite kantvegetasjon i jordbruksområdet. Naturlig lite vegetasjon på sandbankene.

   Fugl
   Rasteplass for andefugler under trekket vår og høst. Sangsvaner er også observert, uregelmessig på overvintring. Trolig også lokalitet for et fåtall kvinand og fossekall vinterstid. Mulig hekkeplass for storlom, viktig næringssøksområde for storlom. Flokkfiske observert. Andre fiskespisere som for eksempel laksand er også observert i deltaområdet.

   Fisk
   Gyteområde for storørret fra Fyresvatn. Ellers viktig område for stasjonær ørret, sik og trolig røye. Ørekyte kan være på vei ned vassdraget til Dalåa fra ovenliggende vann.

   Pattedyr
   Leveområde for mink.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Lite bebyggelse. Et gardsbruk i deltaområdet. Et par bolighus ved veien.

   Jordbruk
   En del grasproduksjon/storfebeite i og ved deltaområdet. Noe annet landbruk lenger opp i vassdraget.

   Forurensning
   Trolig noe påvirket av jordbruksrelatert tilførsel av næringssalter.

   Tekniske inngrep
   Elva er regulert, med minstevannsføring. Skytebane på furumoene øst i området. Flomforebyggende tiltak langs elvebredden. Kraftlinjer krysser området. Fylkesveien går i utkanten av området.

  Vernestatus

   Ingen statlige vern i deltaområdet, Vikefjell naturreservat ligger i nærområdet.

  Tilrådninger

   Ta vare på / øk arealene med kantvegatsjon. Ikke nybygging på furumoene rundt skytebanen. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret