Til forsiden

'''Innløpselv'''s utløp i ystre Leirvatnet

Regine: 002.DHFC (FRAMRUSTI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 312
Kommune : Skjåk ( 513)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 1012 meter
N50blad : 1418-1
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1418-1

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33367089.8
  Elver/kanaler51115.22
  Sjøer,vann og tjern512618.2
  SUM746.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark367089.8
  Våtmarker400
  Vann576.210.2
  SUM746.2100.0

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er bygd opp der innløpselva renner inn i Ystre Leirvatnet (1012 m.o.h.), Skjåk kommune. Deltaet er lite berørt av inngrep og er middels stort med sine 746 dekar. Elveløpet er meget oppsplittet i sideløp i deltaområdet. Vassdraget drenerer et brerikt nedbørfelt.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Det er fjellvegetasjon rundt deltaet.

   Fauna
   Det er bestander av aure i Ystre Leirvatnet.

  Inngrep

  Vernestatus

   Det er meldt om oppstart av arbeid med en plan for Breheimen og Mørkrisdalen nasjonalpark. Deltaet ligger innenfor området som omfattes av planarbeidet.

  Planstatus

   Vannarealene i deltaet er i kommuneplanens arealdel foreslått lagt ut som område for særskilt bruk eller vern av vassdrag med arealbruksformål landbruk, naturvern og friluftsliv. Landarealene er foreslått som LNF-område med forbud mot spredt boligbygging.

  Referanser

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret