Til forsiden

Skjøles utløp i Lundadalsvatnet

Regine: 002.DHDB (SKJØLI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 314
Kommune : Skjåk ( 513)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 1149 meter
N50blad : 1518-3
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Skjøli ( 002/11 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1518-3

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333300.592
  Elver/kanaler5119.42.9
  Sjøer,vann og tjern51216.65.1
  SUM326.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3300.592
  Våtmarker400
  Vann5268
  SUM326.6100.0

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 07.08.1991


  © Foto: FM i Oppland. MVA 1983

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedbørfeltet ligger i hovedsak innenfor det nordvestlandske grunnfjellsområdet med migmatittisk gneis, granittisk og granodiorittisk sammensetning (Sigmond et al. 1984). Deltaet er ca. 1 kilometer langt med et forgreinet løpsmønster. Deltaplattformen er 150-200 m bred og synes aktiv i hele vannets bredde. Elva har ikke noe veldefinert utløp. Fra en brerest i sør er det bygd ut en "løsmassetunge" på deltasletten. Denne er spesiell i formen i og med at den nedre delen har en flat overflate. Dette kan opprinnelig ha vært en vifte, som pga. stort vanninnhold og en bestemt partikkelsammensetning har seget ut og gitt opphav til dagens form (Elster og Bogen 1990). Innenfor deltasletta knekker dalbunnen opp til et høyere nivå, Vesldalen. Vesldalens bunn består av en overfordypning som delvis er fylt igjen av løsmasser. Bergrunnen består av tungt forvitrelige gneiser og vannkjemien reflekterer nedbørens sammensetning. pH ligger innen intervallet 5.8-6.8.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Vesldalsdeltaet er bygd opp der Skjølevassdraget renner inn i Lundadalsvatnet (1149 m.o.h.), Skjåk kommune. Deltaet er lite berørt av inngrep og er lite med sine 327 dekar. Vassdraget drenerer et nedbørfeltet som er sterkt brepåvirket. Skjøle er et varig verna vassdrag.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   I området rundt deltaet dominerer fjellvegetasjon.

   Fauna
   Nedbørfeltet gir et heller fattig inntrykk når det gjelder faunaen av våtmarksfugler. Av vadefugler er sandlo, boltit, heilo og strandsnipe påvist hekkende. Området har betydning for hekkende rovfugl (Bekken 1992). Aure er eneste fiskeart i vassdraget. I Lundadalsvatnet er det en god bestand av aure av god kvalitet (Rønningen 1985).

  Inngrep

   Det er ingen inngrep av åpenbar betydning i deltaet.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Det er meldt om oppstart av arbeid med en plan for Breheimen og Mørkrisdalen nasjonalpark. Deltaet ligger innenfor området som omfattes av planarbeidet. Deltaet ligger i Skjølevassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging.

  Planstatus

   Vannarealene i deltaet er i kommuneplanens arealdel foreslått lagt ut som område for særskilt bruk eller vern av vassdrag med arealbruksformål naturvern og friluftsliv. Landarealene er foreslått som LNF-område med forbud mot spredt boligbygging.

  Referanser

   Brekke, O. 1980. Ornitologiske vurderinger i forbindelse med en utbygging av vassdragene Etna og Dokka i Oppland. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer rapport 80/1.

   Elster, M. og J. Bogen 1990. Verneplan 4, geofaglig vurdering av vassdrag i Hedmark og Oppland. NVE rapport v41.

   Rønningen, O. 1985. Fagrapport fisk. Samla plan, Oppland fylke 1982/83.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret