Til forsiden

Skjøles utløp i utløp fra Lundadalsvatnet

Regine: 002.DHDA (SKJØLI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 315
Kommune : Skjåk ( 513)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 1130 meter
N50blad : 1518-4
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Forgreinet elv Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Skjøli ( 002/11 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1518-4

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333711.773.4
  Elver/kanaler511238.324.6
  Sjøer,vann og tjern51219.32
  SUM969.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3711.773.4
  Våtmarker400
  Vann5257.626.6
  SUM969.2100.0

  Foto


  © Foto: Per Olav Haugen 2001

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedbørfeltet ligger i hovedsak innenfor det nordvestlandske grunnfjellsområdet. Et lite område sentralt i nedbørfeltet består imidlertid av sparagmitt og fyllitt, som stikker fram under Jotundekket (Walseng 1989). Nedbørfeltet er rikt på sedimentkilder, breer, samt ravinerte løsmasseområder med og uten vegetasjon. Dalsidene i Lundadalen er dekket med morenemateriale tildels av stor mektighet. Løpssystemet nedstrøms Lundadalsvatnet bærer alle kjennetegn på et aktivt fluvialt system; anastomosestrekninger, bankedannelser, lateral erosjon og erosjon i terskler. Sideelver eroderer i løsmasseavsetninger og frakter materiale ut i hovedelva (Elster og Bogen 1990). Bergrunnen består av tungt forvitrelige gneiser og vannkjemien reflekterer nedbørens sammensetning. pH ligger innen intervallet 5.8-6.8.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Skjøledeltaet er bygd opp der elva Skjøle renner nedstrøms Lundadalsvatnet (1149 m.o.h.), Skjåk kommune. Deltaet er lite berørt av inngrep og er middels stort med sine 969 dekar. Skjølevassdraget drenerer et nedbørfelt på 168.8 kvadratkilometer som er sterkt brepåvirket. Vassdraget renner mot nordøst og slutter seg til Otta ved Skjåk. Skjøle er et varig verna vassdrag.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   I området rundt dominerer fjellvegetasjon.

   Fauna
   Nedbørfeltet gir et heller fattig inntrykk når det gjelder faunaen av våtmarksfugler. Av vadefugler er sandlo, boltit, heilo og strandsnipe påvist hekkende (Bekken 1992). Aure er eneste fiskeart i vassdraget. I Lundadalsvatnet er det en god bestand av aure av god kvalitet (Rønningen 1985).

  Inngrep

   Det er ingen inngrep av åpenbar betydning i deltaet.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Det er meldt om oppstart av arbeid med en plan for Breheimen og Mørkrisdalen nasjonalpark. Deltaet ligger innenfor området som omfattes av planarbeidet. Deltaet ligger i Skjølevassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging.

  Planstatus

   Vannarealene i deltaet er i kommuneplanens arealdel foreslått lagt ut som område for særskilt bruk eller vern av vassdrag med arealbruksformål naturvern og friluftsliv. Landarealene er foreslått som LNF-område med forbud mot spredt boligbygging.

  Referanser

   Bekken, J. 1992. Verneplan 4, fuglefaunaen i vassdrag på østlandet. NVE rapport 29.

   Elster, M. og J. Bogen 1990. Verneplan 4, geofaglig vurdering av vassdrag i Hedmark og Oppland. NVE rapport v41.

   Rønningen, O. 1985. Fagrapport fisk. Samla plan, Oppland fylke 1982/83.

   Walseng, B. 1990. Verneplan 4. Ferskvannsundersøkelser i 13 vassdrag i Oppland og Hedmark. NINA Utredning 16. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret