Til forsiden

Fedaelvas utløp i Kongevollvann

Regine: 025.3C9 (FEDAELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 317
Kommune : Flekkefjord ( 1004)
Fylke : Vest Agder ( 10 )
Høyde over havet: ca. 110 meter
N50blad : 1311-1
ØKblad : AV009-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AV009-5-1 (KONGEVOLL) fra 1987*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112305.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.82
  Åker og fulldyrka eng/beite211217.539.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23110.31.9
  Lauvskog31139.17.1
  Barskog31283.415.2
  Blandingsskog31317.43.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33328.65.2
  Myr41210.21.9
  Elver/kanaler511274.9
  Sjøer,vann og tjern51253.79.8
  Gruntvannsområder i elver/vann51320.83.8
  SUM548.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal140.87.4
  Jordbruksareal2227.841.5
  Skog og annen fastmark3168.530.7
  Våtmarker410.21.9
  Vann5101.518.5
  SUM548.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ??.??.197? Flyoppgave: 3989-E4

  Foto


  © Foto: Tor Kviljo - 05.08.02

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Dalføret langs Fedaelven har en markert dalfylling av breelv- og elveavsetninger, ellers har omrrådet sparsomt med løsmasser (unntak Ramorener) og berggrunnen er næringsfattig gneis og gneisgranitt. Elveløpet er samlet og meandrerer nedover dalføret, oftest med såkalt tvungne meandre. Deltaflaten (Vestre Kilan) som ligger i lav høyde over vannet har et særlig vel utviklet meandersystem som nå er avsnørt, men det gamle løpet danner nå en rekke med avsnørte småsjøer/dammer langs det tidligere løpet. Det er en mindre oppgrunning ved utløpet. Materialtransporten er trolig i dag liten. Deltaet karakteriseres som et klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen)

   Innlandsdelta i Fedavassdraget ved elvas innløp til Kongevollvann. Deltaflata inneholder mye spor av meandrering og massetransport (se under). Delvis utnyttet som idrettsbane.

   Kongevollvann er under regulering for nedenforliggende kraftverk.

   Meandersvinger i elveløpet


   ©Statens kartverk 1:50000, Grunnlag N50 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret