Til forsiden

Frøysdøls utløp i Nisser (Fjonemoen)

Regine: 019.F2A0 (FROSTDØL) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 32
Kommune : Nissedal ( 830)
Fylke : Telemark ( 8 )
Høyde over havet: ca. 246 meter
N50blad : 1613-3
ØKblad : BO027-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BO027-5-2 (FJONE) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder tilknytta veg/jernbane1221.40.1
  Åker og fulldyrka eng/beite21130.3
  Lauvskog3110.50.1
  Barskog312449.146.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33335.53.7
  Myr41212.51.3
  Elver/kanaler51135.83.7
  Sjøer,vann og tjern512420.143.9
  SUM957.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11.40.1
  Jordbruksareal230.3
  Skog og annen fastmark3485.150.6
  Våtmarker412.51.3
  Vann5455.947.6
  SUM957.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 03.06.1980 Flyoppgave: 6315-M14


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 10.09.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaet ligger ved utløpet av Frostdøla i Nisser. I nedslagsfeltetet dominerer sparsomt og vekslende morenedekke med lavt finstoffinnhold. Grunnfjellet i området består av gneisgranitt og noe amfibolitt. Det meste av deltaavsetningen er opprinnelig et breelvdelta bygget opp til et høyere vannnivå (ca 12 m høyere) enn dagens nivå i Nisser (246mo.h). Det er trolig avsatt i en lateralsjø, mens det ennå var dødis igjen i Nisserbassenget. I den hevede deltaflaten finnes former som dødisgroper, terrasser og smeltevannsløp. I postglasial tid har Frostdøla skåret seg ned gjennom disse breelvavsetningene og dannet nye terrasser og elvesletter i lavere nivåer. Langs strandsonen mot Nisser har bølgeaktivitet ført til dannelse av strandvoller. Elveavsetningene i deltaet har stor formrikdom med meandre, terrasser gamle elveløp og banker. Sand dominerer avsetningene i området, lokalt med grovere materiale av grus og stein. Den ytre form på deltaet er preget av bølgeerosjon i Nisser og deltaet kan trolig karakteriseres som et cuspate delta idet det danner en markert odde ut i Nisser.

   Området er registrert som kvartærgeologisk verneverdig i lokal og dels regional sammenheng.(pioritetsgruppe III) (1987)

   Kilder:
   Liestøl, O. -1945.
   Landhevning og glasifluviale terrasser i Nissedal og Vrådal.
   Hovedoppg. Univ . i Oslo

   Jansen ,I.J. 1987.
   Kvartærgeologisk verneverdige områder i Telemark.
   Institutt for Naturanalyse. ISBN 82-7394-006-3

   Grusregisteret for Telemark.
   0830 f.nr. 25, 59 SKT/NGU

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Kantvegatasjon
   Inntakt kantvegetasjon i store deler om området.

   Fugl
   Fiskeplass for lommer og laksand. Rasteplass for andefugler. Fiskeørn er observert i området. Fossekall hekker i området.

   Fisk
   Gyteområde for ørret fra Nisser, også storørret. Mulige gyteområder for sik og røye i munningsområdet. Også bestander av abbor og trepigget stingsild.

   Pattedyr
   Viktig vinterområde for rådyr. Leveområde for annet hjortevilt. Flokker av skogsrein observert i området enkelte år.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse i området

   Jordbruk
   Ikke jordbruk, men en del skogbruk i området

   Forurensning
   Ikke kjente forurensningsproblemer

   Tekniske inngrep
   Sterkt regulert vannføring grunnet oppdemming av Napevatn og overføring av vann til Fjone kraftverk.

  Vernestatus

   Ingen statlig vernestatus

  Tilrådninger

   Ta vare på kantvegetasjonen, ved hogst må det stå igjen en bred sone langs elva. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret