Til forsiden

Bruelvas utløp i Hardangerfjorden

Regine: 053.2Z (STRANDADALSELVI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 320
Kommune : Kvam ( 1238)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1215-1
ØKblad : AN053-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AN053-5-2 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112296.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12219.34.6
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14110.72.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211185.644.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23115.53.7
  Lauvskog3110.50.1
  Elver/kanaler51113.33.2
  Hav og sjøområder523143.834.4
  SUM417.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal15914.1
  Jordbruksareal2201.148.1
  Skog og annen fastmark30.50.1
  Våtmarker400
  Vann5157.137.6
  SUM417.8100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 09.05.1993 Flyoppgave: 93083-E5

  Foto


  © Foto: Nina Skjegstad


  © Foto: FM i Hordaland. MVA


  © Foto:

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Området har næringsrike bergarter fra den kaledonske fjellkjeden, fyllitt og leirskifer mv. Topografien er dominert av Strandedalen som skjærer inn mot NNV fra Hardangerfjorden. Fjellene omkring er fra noen hundre meter optil ca 1000 m høye. Generelt er det, bortsett fra avsetningene i dalbunnen, lite løsmassedekke i nedslagsfeltet. Marin grense er på ca 90-100mo.h. i området. Elveløpet er samlet og har en markert stor meandersving (Prestøya) ca 1km opp fra utløpet. Deltaet har en vid deltaslette med terrassehøyde ca 5 mo.h og en del oppgrunning i området utenfor. Øst for utløpet er strandsonen bølgepåvirket og det er dannet en fin sandstrand.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Bruelva/Strandadalselvi meandrerar gjennom dyrka mark/utmark den siste kilometeren før utlaupet i Hardangerfjorden. Elveosen dannar eine yttergrensa av ei finsedimentstrand (Bergsevjo) som truleg er den finaste badestranda i dei midtre og indre delane av Hardangerfjorden. Tidlegare utgjorde denne lokaliteten nordgrensa for dvergålegras, men området har liten botanisk verneverdi i dag (DN-rapport 1992-2, Havstrand i Hordaland). Store deler av osen og evja ligg turr på fjøre sjø, og har eit rikt fugleliv. Området er elles prega av eit velhalde kulturlandskap og eit verneverdig sjøhusmiljø på sørvestsida av osen. Det er berre gjort få og små nye inngrep i området dei siste 10-åra.

   Status for fiskebestander :
   Sjøaureførande nokre få kilometer. Bestanden har vore negativt påvirka av lakselus på siste halvdel av nittitallet. Elva produserer også litt laks, men mest sannsynleg er dette i stor grad avkom av oppdrettslaks. Elva gjev såleis ikkje særleg avkasting i form av laksefiske. Bestandane har vore granska av Rådgivende Biologer i 1995 i samband med utarbeiding av kalkingsplan for Kvam kommune, samt med same oppdragsgjevar av BioVest i 1997 som ei kartlegging av sjøaurebestandar i kommunen.

   [kilder: 13]

  Dagens bruk

   Arealet er i bruk for aktiv jordbruksdrift. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret