Til forsiden

Grense Jakobselvs utløp i Varangerfjorden

Regine: 247.A0 (GRENSE JAKOBSELV) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 322
Kommune : Sør-Varanger ( 2030) og Russland
Fylke : Finnmark ( 20 ) og Russland
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2534-4
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Grensejacovselv ( 247/3 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 2534-4

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog og annen fastmark378.13.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12225.91.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333627.426.8
  Elver/kanaler511347.814.8
  Sjøer,vann og tjern5120.20
  Gruntvannsområder i elver/vann513141.86.1
  Gruntvannsområder i sjø522125.95.4
  Hav og sjøområder523996.142.5
  SUM2343.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal125.91.1
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3705.530.1
  Våtmarker400
  Vann51611.868.8
  SUM2343.2100.0

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer et nedslagsfelt helt Øst i Norge. Den største del av nedslagsfeltet ligger i Russland. Landskapet består av storkupert hei nær kysten, åslandskap og vidder lenger inn i landet. Dalføret har U-form og er glasialt utformet. Berggrunnen, på norsk side, består av prekambriske bergarter som granitt, granodioritt, monzonitt, glimmerskifer og glimmergneis, dels migmatiske. Løsmassedekningen er liten i de kystnære områder områdene, men det er mer dypt sammenhengende morenedekke lenger inn mot viddeområdene. Lokalt opptrer eskere, myrer, flere randmorener, breelv- og elveavsetninger i nedslagsfeltet. Ytterst mot havet finnes det noe strandavsetninger. Marin grense er ca 83 mo.h. I elvas nedre løp er det flere velutvikla meandre på en elveslette dominert av sand. Deltaflatene/terrassene ut mot fjorden er preget av vindeksponering (sanndyner) og strandvasking/strandvolldannelser. Sand synes å dominere også deltaavsetningene. Elveløpet utvider seg i et oppgrunnet, tidevannspåvirket basseng før det passererer gjennom et smalt utløp og ut i fjorden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

   Grense-Jakobselv er grenseelv mellom Russland og Norge.

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   På det lave sanddynelandskapet vest for utløpet av Grense Jakobselva er vegetasjons-soneringen nokså ulik den som ellers finnes i Varangerområdet. Nærmest elva er det velutviklet østersurt-sandstrand, fulgt av en overgangssone med østersurt og strandskolm, lysdyne preget av strandrug og strandskolm, grå dyne preget av strandrug og rødsvingel, og tørr, artsfattig dynegrashei med sterkt innslag av silkenellik. Ved elveutløpet finnes også strandeng (Elven & Johansen1983).

   Fugl
   Elvemunningen er rasteområde for andefugler. Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

   Fisk
   Grense Jakobselv fører laks. I 2000 ble det fanget ca 1100 kg laks i elva. I tillegg blir det tatt litt sjøørret. Det er opprettet en fredningssone utenfor elva (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Grense-Jakobselv er i første rekke kjent for Kong Oscars II kapell. I tilknytning til kapellet er det en liten kirkegård og et gammelt "prestehus". Under fjellfoten ligger det flere nedlagte småbruk som nå brukes som fritidshus.

   Jordbruk
   Gårdene i Grense-Jakobselv er ute av drift, men det er fortsatt noe beite i området.

   Kulturlandskap
   Grense Jakobselv har svært pene utforminger av eng/slåtteng og dynehei, med sterkt innslag av østlige arter. Området har klar botanisk interesse, men kanskje mer som havstrandlokalitet enn som kulturlandskap (Alm m. fl. 1994).

   Tekniske inngrep
   Den kommunale veien til Grense Jakobselv går langs elva og videre langs fjellfoten av Storfjellet, helt ut til Skjærgårdsneset.

  Vernestatus

   Grense-Jakobselv er varig verna i verneplan 2.

  Referanser:

   Alm,T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.
   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret