Til forsiden

Kjenndalselvas utløp i Lovatnet

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 088.2C (LOENVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 323
  Kommune : Stryn ( 1449)
  Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
  Høyde over havet: ca. 51.5 meter
  N50blad : 1418-4
  ØKblad : AV088-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Loen ( 088/4 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Ikke registrert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AV088-5-2 (Nesdal) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1122.70.6
  Områder tilknytta veg/jernbane1223.90.9
  Lauvskog311161.838.8
  Barskog312163.739.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3332.40.6
  Elver/kanaler51128.16.7
  Sjøer,vann og tjern51254.513.1
  SUM417.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal16.61.6
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3327.978.6
  Våtmarker400
  Vann582.619.8
  SUM417.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.6 1983 Flyoppgave: ?

  Foto


  © Foto: J.Anonby 23.05.1995


  © Foto: J.Anonby 23.05.1995


  © Foto: J.Anonby 23.05.1995

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består av migmatittisk gneis (grunnfjell). Topografien er preget av den iseroderte dalen, Kjenndalen som skjærer seg sørover til en bratt dalende mot Kjenndalsbreen, en utløper avJostedalsbreen. Fjellene er fra 18-1900 m høye. Dalfyllingen må karakteriseres som en brelvavsetning(men ikke fra istiden, som de fleste er). Elva har dels et forgreinet løp gjennom dalen og breelvavstningen har preg som en sanduravsetning nedover dalen. På sørsiden er det spor av et større fjellskred i dalsiden. Deltaområdet har en stor elveslette, et forgreinet (braided) elveløp med flere markerte banker i løpet og en mindre deltaplattform i utløpet. Avsetningene på land er preget av relativt grove sand- og grusige masser.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Som deltaområde er Kjenndalen unikt i Sogn og Fjordane (og kanskje på større geografisk skala?) ved at heile deltaet, saman med dalføret vidare innanfor, har naturleg vasstrøyming og elvedynamikk, og den naturlege flaummarkskogen vesentleg intakt. Nasjonalt er dette truleg svært sjeldsynt å finne i låglandet (som her under 100 moh). Dei einaste inngrepa er ein del planta granskog, i tillegg til ein veg og nokre mindre bygningar. Naturtilhøve, både geologi, vegetasjon og historikk, er omtalt i (Sogn og Fjordane Distriktshøgskule 1982: Verneverdier i Lodalen - registrering og vurdering), der både dette deltaet og Nesdal inngår.

  Naturfagverdiar

   Flora
   Deltaet er prega av flaummarkskog, som strekkjer seg heilt ned til vatnet. Elva renn i dag ut på sørsida av deltaflata, medan eit tidlegare elveløp, der det framleis er noko vatn, renn ut på nordsida. Flaummarkslandskapet er prega av gråorheggeskog, men lokalt har ein ulike utformingar av pionersamfunn og suksesjonstrinn, avhengig av skilnader i jordsmonnet mellom gamle bakevjer og strie elveparti, og kor lang tid dei ulike delane har lege opne for suksesjonar. Vanlege artar i flaummarkskogen er bringebær, enghumleblom, kratthumleblom, geitrams, hundekjeks, mjødurt, sløke, skogstjerneblom, vendelrot, sølvbunke og skogburkne.

   Kantvegetasjon
   Intakt flaummarkskog, eller parti med naturlege suksesjonssamfunn.

  Inngrep

   Bygningar
   Berre eitt hus (relativt nytt) saman med båtbrygge ved vatnet, og gamle fjøser i kanten mot fjellsida litt lenger inne.

   Jordbruk
   Ikkje jordbruksmark; derimot er det ein del planta granskog.

   Tekniske inngrep
   Bilveg går i NV-kanten av deltaområdet (nær fjellsida) innover dalen, og med avstikkar til båtbrygga.

   Ureining
   Ingen.

  Vernestatus

   Lovassdraget er verna mot krafutbygging.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret