Til forsiden

Innigardselvas utløp i Lovatnet (Nesdal)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 088.2B1 (LOENVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 324
  Kommune : Stryn ( 1449)
  Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
  Høyde over havet: ca. 51.5 meter
  N50blad : 1418-4
  ØKblad : AV088-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Elvevifte Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Loen ( 088/4 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Ikke registrert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AV088-5-2 (Nesdal) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1129.51.1
  Lauvskog311421.247.4
  Barskog312231.926.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33394.710.7
  Elver/kanaler5110.40
  Sjøer,vann og tjern512131.214.8
  SUM888.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal19.51.1
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3747.884.1
  Våtmarker400
  Vann5131.614.8
  SUM888.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: Flyoppgave:

  Foto


  © Foto: J.Anonby 02.07.1980


  © Foto: J.Anonby 23.05.1995

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av migmatittisk gneis (grunnfjell). Dalføret Ruteflottdalen er bratt og når inn til Jostedalsbreen og Kjelkevarden (1717 mo.h.). Løsmassedekket er sparsomt men i dalføret er det en del skredavsetninger. Ved utløpet av dalen er det bygd ut en større vifte (vifte-delta)i vatnet. Elva har i dag et forgreinet løp (todelt) utover avsetningen. Ved utløpet av det dominerende løpet er det forstsatt aktiv erosjon og avsetning i en velformet grusvifte.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Dette deltaet er ei grusvifte avsett av elva frå ein sidedal ut i Lovatnet. Her låg grenda Nesdal (heile elvevifta var dyrka opp) før raskatastrofen i 1936. I dag står berre nokre få hus att, og det er litt innmark som vert halden i hevd i tilknyting til dei.

   Deltaet er elles prega av flaummarkskog (gråor-heggeskog).

   På same måten som Kjenndalen er truleg også Nesdal unikt i Sogn og Fjordane (og kanskje på større geografisk skala?) ved at heile grusvifta har naturleg vasstrøyming og elvedynamikk, og intakt flaummarkskog (sjølv om den har grodd opp på tidlegare innmark etter katastrofen i 1936). Dette er landskapsformer som normalt vil vere sterkt endra på grunn av moderne jordbruk, busetnad og infrastruktur. Nasjonalt er dette difor truleg sjeldsynt å finne i låglandet (som her under 100 moh). Dei einaste inngrepa er ein del planta granskog og ein del hus som står att frå tidlegare gardar, og det heile er veglaust.

   Naturtilhøve, både geologi, vegetasjon og historikk, er omtalt i (Sogn og Fjordane Distriktshøgskule 1982: Verneverdiar i Lodalen - registrering og vurdering), der både dette deltaet og Kjenndalen inngår.

   Kantvegetasjon
   Intakt flaummarkskog langs elveløpa.

  Inngrep

   Bygningar
   Nokre få hus frå tidlegare gardar. Ein del granskog er planta.

   Jordbruk
   Noko innmark kring husa. Ein del granskog er planta.

   Tekniske inngrep
   Ingen nemnande ut over dei nemnde bygningane.

   Ureining
   Ingen.

  Vernestatus

   Lovassdraget er verna mot krafutbygging.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret