Til forsiden

Gjerlandselvas utløp i Haukedalsvatnet (Gjerlandsøyane)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 083.E0 (GAULARVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 325
  Kommune : Førde ( 1432)
  Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
  Høyde over havet: ca. 296.5 meter
  N50blad : 1317-4
  ØKblad : AQ080-5-4
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Gaularvassdraget ( 083/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Ikke registrert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AQ080-5-4 (Gjerland) fra 1994*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11231.93.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12218.52.2
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1411.90.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211349.541.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23144.35.2
  Lauvskog311131.415.5
  Barskog3129.21.1
  Blandingsskog3130.90.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33324.82.9
  Myr41294.611.2
  Elver/kanaler51156.66.7
  Sjøer,vann og tjern51283.59.9
  SUM847100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal152.36.2
  Jordbruksareal2393.846.5
  Skog og annen fastmark3166.319.6
  Våtmarker494.611.2
  Vann5140.116.5
  SUM847100.0

  Foto


  © Foto: Lisbeth Dahle H1991


  © Foto: Lisbeth Dahle H1991

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består vesentlig av migmatittisk gneis (grunnfjell). Dalføret østover langs Gaula har en karakteristisk U-formet tverrprofil og ender i en markert botn inn mot Grovabreen. Dalføret nordover er mindre markert og Gjerlandselva kommer fra dette området. Fjellene omkring er fra 12-1600 m høye og har dels alpint preg. Løsmassedekket er generelt sparsomt, men i dalen finnes betydelige moreneavsetninger og elveavsetninger langs elva, dels med myrdannelse. De to elvene har et felles deltaområde og løper sammen før utløpet i vatnet. Elvene har et samlet løp med enkelte tydelige banker (midtbanker). Deltaavsetningen er ellers dominert av materialtransport fra Gjerlandselva som dels danner en vifteformet deltaflate med munningsbanke. Dette indikerer at avsetningen er bygd opp av relativt grovt bunntransportert materiale (sand, grus og stein).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdiar

   Flora og vegetasjon
   På austsida av Gjerlandselva ligg den største myra, ei planmyr prega av jamne matter og utan nemnande tuedanning, og med vegetasjon av bjønnskjegg, kjøttorvmose, vortetorvmose, dessutan torvull, tranebær m.fl., også noko heigråmose.

   Den store myra har spreidd bjørk og furu over store delar, og jordvassmyr med flaskestorr og blåtopp inngår, m.a. kring ei lita tjørn. Gjerlandselva har skore seg gjennom myrområdet, og eroderer til dels aktivt i torvlaga. Langs elva, og på øyar i den, veks flaummarkskog av gråor-heggtypen.

   Ei tilsvarande, mindre planmyr ligg vest for Gjerlandselva.

   Kantvegetasjon
   Hovudsakleg naturleg vegetasjon, anten myr eller flaummarkskog langs elveløpa.

  Inngrep

   Bygningar
   Ein del gardar og hus i utkanten av deltaområdet.

   Jordbruk
   Fulldyrka engareal i øvre delar, beitemark og beita sump- og flaummarkskog i nedre delar.

   Tekniske inngrep
   Nokre vegar og bruer i øvre delar av deltaområdet.

   Ureining
   Lite pga. relativt høg vassføring frå dei to elvane, kombinert med moderat omfang av jordbruksareal og busetnad.

  Vernestatus

   Gaularvassdraget er verna mot kraftutbygging. Delar av deltaet er aktuelt å føreslå verna som del av verneplan for myr i Sogn og Fjordane. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret